MIROSŁAW KUCHARCZYK o kontroli zeznań rocznych - Zeznania podatkowe złożone w urzędzie skarbowym w pierwszej kolejności weryfikowane są pod względem formalnym w zakresie właściwości miejscowej oraz danych identyfikacyjnych. Po dokonaniu weryfikacji dane wykazane w zeznaniach wprowadzane są do systemu informatycznego Poltax.
EWA MATYSZEWSKA:
Co dzieje się z naszymi zeznaniami rocznymi, które trafiły do urzędów skarbowych?
MIROSŁAW KUCHARCZYK*:
Zeznania podatkowe złożone w urzędzie skarbowym w pierwszej kolejności weryfikowane są pod względem formalnym w zakresie właściwości miejscowej oraz danych identyfikacyjnych. Po dokonaniu weryfikacji dane wykazane w zeznaniach wprowadzane są do systemu informatycznego Poltax. Następnie dokonywana jest analiza zeznań pod względem merytorycznym i rachunkowym. Zeznania poprawne przekazywane są do rachunkowości w celu sprawdzenia zasadności dokonania zwrotu nadpłaty bądź przypisania wykazanej kwoty do zapłaty.
Co zrobi urzędnik, który przyjmując zeznanie PIT, stwierdzi, że zawiera ono błędy?
W zależności od sposobu składania zeznania przez podatników różny jest sposób postępowania pracowników organu podatkowego. W sytuacji gdy zeznanie składane jest osobiście przez podatnika, pracownik ma możliwość wskazania popełnionych błędów i zeznanie jest poprawiane.
A jak można zweryfikować zeznania roczne nieskładane osobiście do urzędu?
Przy obsłudze zeznań przyjmowanych za pośrednictwem poczty lub składanych elektronicznie podatnik jest wzywany do urzędu w celu dokonania poprawek lub uzupełnień w zeznaniu. Z tego powodu istotne jest podawanie przez podatników kontaktu telefonicznego, ponieważ skraca to czas załatwienia sprawy.
Czy zdarzają się sytuacje, gdy podatnik nie chce poprawić pomyłek w rocznym PIT?
Takie sytuacje zdarzają się sporadycznie. Pracownik, przyjmując zeznanie, w którym są błędy, informuje składającego o konieczności dokonania poprawek lub złożenia korekty zeznania. Zeznanie zostaje przyjęte z adnotacją, że pouczono podatnika o konieczności złożenia korekty. Jeśli podatnik nadal nie skoryguje zeznania, organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych zawartych w PIT. Organ podatkowy może wszcząć postępowanie podatkowe, w toku którego ustalony zostaje stan faktyczny na podstawie zebranych dowodów. Postępowanie podatkowe kończy się decyzją.
*Mirosław Kucharczyk
z Izby Skarbowej w Warszawie