Pełnomocnik spółki osobowej reprezentujący jej interesy uzyskane wynagrodzenie za zarządzanie rozlicza w sposób właściwy dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście.
Wspólnicy wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki jawnej mają prawo do reprezentowania spraw spółki. Przepisy kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) określają jednak, że umowa spółki może przewidywać, że wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem.
Andrzej Ossowski, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego A. Ossowski, przypomina, że te zasady mają zastosowanie w odniesieniu do pozostałych spółek osobowych, z tym zastrzeżeniem, że w spółce komandytowej oraz komandytowej-akcyjnej do reprezentowania spółki upoważnieni są komplementariusze, a w spółce partnerskiej – partnerzy.
Wspólnicy spółek osobowych mogą jednak powołać pełnomocników spoza spółki do reprezentowania ich interesów. W takiej sytuacji obok stosunku pełnomocnictwa istnieje inny stosunek prawny łączący daną spółkę z jej pełnomocnikiem. Czy wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy o zarządzanie spółką przez osobę fizyczną niebędącą jej wspólnikiem kwalifikuje się jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, którą definiuje art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307)?
– Jeśli zgodnie z ustawą o PIT opodatkowane w ten sposób są przychody z umów o zarządzenie przedsiębiorstwem, to także w ten sposób opodatkowane muszą być przychody z umów o zarządzenie spółką – wyjaśnia Andrzej Ossowski.
Kwestia kwalifikacji podatkowej przychodów z tytułu wykonywania usług menedżerskich ostatecznie uregulowana została przez NSA w uchwale z 26 kwietnia 2010 r. (sygn. akt II FPS 10/09). Sąd uznał, że bez względu na to, czy umowy menedżerskie zostaną zawarte w ramach działalności gospodarczej, czy też poza nią, przychody z tytułu ich wykonywania będą zaliczane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście i opodatkowane według skali podatkowej, a nie w sposób właściwy do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeśli umowy te zawierane są w ramach działalności gospodarczej.