Przychody uzyskiwane przez wspólnika spółki jawnej, która zajmuje się zarządzaniem inną spółką, mogą być opodatkowane podatkiem liniowym.
Małe firmy często prowadzą działalność jako spółki osobowe, np. w formie spółki jawnej. Jej wspólnicy mogą wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym. Opodatkowaniu tą metodą podlegają jednak tylko i wyłącznie przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ustawodawca szczegółowo zakreślił też sytuacje, w których z podatku liniowego skorzystać nie można. Wyłączenie obejmuje m.in. przychody uzyskane z działalności wykonywanej osobiście. Problem pojawia się wówczas, gdy spółki osobowe w ramach prowadzonej działalności zajmują się zarządzaniem innymi, większymi firmami.
Organy podatkowe upierają się, że w takich przypadkach przychody uzyskiwane przez wspólników np. spółki jawnej nie będą mogły być opodatkowanie 19-proc. podatkiem liniowym. Wskazują, że przychodami z działalności wykonywanej osobiście są przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze. W ocenie organów podatkowych przychody uzyskane z tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. W swoich interpretacjach organy podatkowe uznają, że forma, w jakiej podatnik prowadzi działalność, nie ma znaczenia. Z tych względów, nawet jeśli przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze osiągane są w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej, jawnej czy komandytowej, ich źródłem dla wspólnika jest działalność wykonywana osobiście.
Jednak sądy administracyjne nie akceptują tego poglądu. W kilku wyrokach uznają, że wspólnicy spółek, które zajmują się zarządzaniem innymi firmami, mogą korzystać z podatku liniowego. Spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie jej wspólnicy jako podatnicy nie otrzymują przychodów za wykonanie umowy o zarządzanie. W ich przypadku są to przychody z udziału w spółce niemającej osobowości prawnej. Sądy podkreślają, że to nie wspólnik zawiera umowę o zarządzanie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. To spółka, w której jest wspólnikiem, zawarła umowę i otrzymywała przychody (por. wyrok WSA w Warszawie z 18 kwietnia 2008 r., III SA/Wa220/08, niepublikowany, wyrok WSA w Gliwicach z 22 kwietnia 2009 r., I SA/Gl 34/09, niepublikowany).
WYŁĄCZENIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
● odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
● są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
● wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.