Wydatek przeznaczony na zakup licencji oprogramowania nie jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu otrzymanego stypendium doktoranckiego.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, kiedy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w stosunku do uzyskanego stypendium doktoranckiego wydatku przeznaczonego na zakup oprogramowania.
W analizowanej sprawie, w ramach projektu Stypendium doktoranckie finansowanego z PO KL – podatnik otrzymał stypendium w wysokości 14 tys. zł brutto, które zostało przekazane jako jednorazowa wypłata 5 czerwca 2009 r. Jednym z warunków otrzymania stypendium było rozliczenie się z wydatkowania stypendium na pokrycie kosztów związanych z realizacją pracy naukowo-badawczej.
Od stypendium została pobrana zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 2520 zł. Pozostała kwota została wydana na licencje oprogramowania niezbędnego do pracy naukowo-badawczej, udokumentowane fakturami na kwotę 11 463 zł. Podatnik kwotę przeznaczoną na oprogramowanie wpisał w PIT-37 za 2009 rok w kosztach uzyskania przychodów.
Według dyrektora warszawskiej izby postąpił nieprawidłowo. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).
Kosztami są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z uzyskanymi przychodami. Z oceny związku z uzyskanym przychodem powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie mógł się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła.
Zatem w opisanym przypadku poniesiony wydatek nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Podatnik wydatkował otrzymane stypendium na nabycie oprogramowania, czyli wydatkował środki otrzymane z uzyskanego przychodu. Nie można uznać, że poniósł koszty celem uzyskania przychodu.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 kwietnia 2010 r. (nr IPPB4/415-75/10-4/SP).