W całości zwolnione z podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie prawa o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Podobnie zwolnione z podatku są świadczenia pomocy dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni (przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, prawa o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki). Oznacza to, że zwolnione będą stypendia naukowe i socjalne wypłacane np. studentom. Z takich przychodów nie trzeba się rozliczać.

Stypendia przyznawane na innej podstawie są opodatkowane, przy czym w niektórych przypadkach będzie przysługiwało częściowe zwolnienie.

Podatek do zapłaty

Stypendia otrzymywane przez podatników są zaliczane do przychodów z innych źródeł. Oznacza to, że są opodatkowane, chyba że ustawa o PIT zwalnia je z podatku. Do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są zobowiązane jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów. W konsekwencji stypendia niekorzystające ze zwolnienia muszą być rozliczone przez podatnika w zeznaniu rocznym lub przez płatnika w rocznym rozliczeniu, gdy podatnik o to wniesie.

Częściowe zwolnienie

Zwolnione z podatku do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 380 zł są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje wykonujące działalność pożytku publicznego (np. fundacje, stowarzyszenia) na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) w ogólnie dostępnych pomieszczeniach.

Zwolnienie stosuje się, jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą złoży płatnikowi oświadczenie PIT-2C, że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e ustawy o PIT (opodatkowanych ryczałtowo, dochodów z papierów wartościowych, dochodów ze zbycia nieruchomości).

Podatnik jest obowiązany zawiadomić płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana.

Rozliczenie roczne

Płatnicy stypendiów częściowo zwolnionych z PIT są zobowiązani do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium PIT-8S i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu według miejsca zamieszkania podatnika. W informacji PIT-8S wykazuje się kwotę wypłaconą w poszczególnych miesiącach z podziałem na kwotę wolną (do 380 zł) oraz opodatkowaną, od której płatnicy pobierali zaliczki. Gdy z informacji PIT-8S wynika, że we wszystkich miesiącach kwoty stypendiów mieściły się w zwolnieniu, podatnik nie musi się rozliczać. Z kwot nadwyżki (z każdego miesiąca ponad 380 zł) należy się rozliczyć w zeznaniu rocznym. Możliwe jest też rozliczenie przez płatnika.

Roczne obliczenie podatku płatnicy sporządzają do końca lutego, po upływie roku podatkowego. W tym samym terminie przekazują je podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu według miejsca zamieszkania podatnika. Roczne rozliczenie jest możliwe, pod warunkiem że podatnik stypendysta złoży przed 10 stycznia odpowiednie oświadczenie.

WAŻNE

Otrzymane przez podatnika stypendia mogą być rozliczane podatkowo w różny sposób. W zależności od podmiotu, który wypłaca pieniądze, mogą być całkowicie zwolnione z podatku, korzystać z częściowego zwolnienia do 380 zł lub są opodatkowane.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 21 ust. 1 pkt 39, 40, 40b, art. 35 ust. 1 i ust. 10, art. 37 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).