JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Spółka prawa niemieckiego działa przez prowadzony w Polsce zagraniczny zakład i prowadzi wynajem powierzchni biurowych.

Zamierza przystąpić w charakterze komandytariusza do spółki komandytowej działającej na gruncie prawa polskiego oraz dokonać aportu nieruchomości gruntowej do tej spółki. Komplementariuszem będzie spółka z o.o. z siedzibą w Polsce. Nieruchomości zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych spółki komandytowej w wartości określonej na dzień wniesienia przez wspólników, nie wyższej od ich wartości rynkowej.

Spółka przewiduje, że w przyszłości dokona zbycia udziału w spółce komandytowej. Alternatywnie, nieruchomość wniesiona w postaci aportu zostanie zbyta przez spółkę komandytową.

Czy przy sprzedaży przez spółkę komandytową nieruchomości wniesionych do tej spółki aportem koszty nabycia nieruchomości na dzień ich sprzedaży należy ustalić w wysokości wartości początkowej pomniejszonej o sumę odpisów amortyzacyjnych?

ODPOWIEDŹ IZBY

Przy sprzedaży przez spółkę komandytową nieruchomości kosztem uzyskania przychodów rozpoznawanym przez wspólników będzie wartość początkowa nieruchomości, pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych.

Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. Te zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu podstawy opodatkowania lub podatku.

Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w umowie sprzedaży. Zatem w sytuacji zbycia przez spółkę nieruchomości wniesionej aportem, powstanie przychód podatkowy dla spółki – proporcjonalnie do posiadanego przez nią udziału w zyskach spółki komandytowej – w wysokości ceny wyrażonej w umowie przenoszącej prawo własności tej nieruchomości, przy czym cena ta nie powinna odbiegać od wartości rynkowej zbywanych nieruchomości.

Zdaniem organów podatkowych za wydatek poniesiony na nabycie środka trwałego, np. w postaci nieruchomości otrzymanej przez spółkę komandytową w formie aportu, należy uznać wartość rynkową tej nieruchomości z dnia wniesienia jej do spółki osobowej. W związku z tym to wartość rynkowa wnoszonej aportem nieruchomości (zgodnie z umową spółki komandytowej lub aktem notarialnym) stanowi wydatek na nabycie nieruchomości uwzględniany jako koszt uzyskania przychodów przy określaniu dochodu ze zbycia.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 września 2009 r. (nr IPPB3/423-422/09-2/MS)

OPINIA

Anna Beneturska

konsultant w TPA Horwath Kaczmarek

W przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych, a więc także nieruchomości, za koszty uzyskania przychodów uznaje się wydatki poniesione na ich nabycie, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych. Wynika to wprost z ustawy o CIT. W przepisach nie sprecyzowano jednak, w jaki sposób należy ustalić wysokość wspomnianych wydatków w odniesieniu do składników majątkowych wniesionych przez spółki kapitałowe aportem do spółek osobowych, i czy jest on analogiczny do sposobu przewidzianego przy zbyciu nieruchomości wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego do spółek kapitałowych. Zgodnie z aktualną linią interpretacyjną wydatki poniesione na nabycie środka trwałego, będącego nieruchomością wniesioną aportem do spółki osobowej, należy określać na podstawie jej wartości rynkowej z dnia wniesienia aportu. Potwierdza to również warszawska izba skarbowa w omawianej interpretacji. Stanowisko takie wydaje się słuszne, jednak brak jednoznacznych zapisów w przepisach podatkowych nie pozwala mieć pewności, że pozostanie ono niezmienne w przyszłości.