Ulga prorodzinna należy się na pełnoletnie dziecko, nawet gdy ono samo zostało rodzicem.
Córka podatniczki ma 20 lat. Studiuje oraz nie pracuje. W ubiegłym roku urodziła dziecko.
– Czy mogę skorzystać z ulgi na studiującą córkę, która ma własne dziecko – pyta pani Katarzyna z Wrocławia.
Tak. Matka może skorzystać z ulgi na pełnoletnią córkę, jeżeli spełnia ona wszystkie warunki do objęcia odliczeniem. Warunki te zostały ściśle określone. Ulga przysługuje na dzieci pełnoletnie do ukończenia 25 lat, uczące się, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów powyżej określonego limitu, tj. 3089 zł. Rodzic odlicza ulgę, jeżeli ciąży na nim obowiązek alimentacyjny, a zatem w dalszym ciągu utrzymuje pełnoletnie dziecko.
Z pytania wynika, że córka podatniczki spełnia kryterium wieku oraz nauki. Ponadto nie uzyskała w roku podatkowym dochodów, które pozbawiałyby prawa do ulgi.
Spełnienie wszystkich tych wymogów oznacza, że matka może skorzystać z ulgi na córkę.
Przeszkodą w dokonaniu odliczenia nie jest fakt, że córka sama została matką. Żaden przepis nie wyłącza prawa do ulgi w takiej sytuacji. Jeżeli zatem, tak jak w tym przypadku, pełnoletnie dziecko spełnia wszystkie warunki wymagane przez ustawodawcę do odliczenia, to można skorzystać z ulgi w rocznym zeznaniu PIT.
Natomiast jeżeli córka w ubiegłym roku wyszła za mąż, to ulga prorodzinna nie przysługuje rodzicowi, począwszy od miesiąca, w którym nastąpił ślub jego dziecka.
Podstawa prawna
Art. 27f ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).