ALICJA KADZIŃSKIA

partner w ITA Doradztwo Podatkowe

■ Od 1 stycznia 2007 r. zmieniła się definicja kosztów uzyskania przychodów. Teraz kosztem mogą być wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Nowością jest zachowanie i zabezpieczenie źródeł przychodów. Co te pojęcia oznaczają?

- Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to takie, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu występowały w nienaruszonym stanie (tzn. wysokości) oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast koszty poniesione na zabezpieczenie źródła przychodów to koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, które umożliwią dalsze funkcjonowanie tego źródła przychodów.

■ Jakie zatem konkretne wydatki przedsiębiorca będzie mógł uwzględnić w kosztach?

- Za koszty związane z zabezpieczeniem i zachowaniem źródła przychodów należy uznać przede wszystkim koszty prawidłowego funkcjonowania podatnika, prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej, do której zaliczymy koszty nie zawsze mogące zostać jednoznacznie uznane za koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, a przynajmniej, gdy taki ich cel jest trudny do uchwycenia.

Trzeba podkreślić, że wśród wydatków firmowych należy wyróżnić te ściśle związane z prowadzoną działalnością, jak i te związane z nią pośrednio. Wydatki bezpośrednio związane z danymi przychodami to np. wydatki na nabycie towarów przy działalności polegającej na sprzedaży tych towarów, tj. gdy można przypisać konkretnym kosztom konkretne przychody w danym okresie. Natomiast wydatki, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, a więc takie, którym nie można przypisać konkretnego przychodu, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie, to np. koszty ogólnoadministracyjne.

■ Wiadomo, że poniesione wydatki podatnik powinien dokumentować. Czy musi to być jakaś specjalna dokumentacja?

- Nie. Podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg, ewidencji, rejestrów, a także sporządzania i gromadzenia określonych przepisami dokumentów. Jeżeli wydatki poniesione zostały przez podatnika w celu uzyskania przychodów i zostały prawidłowo udokumentowane i zaewidencjonowane w prowadzonych księgach i ewidencjach, podlegają one uwzględnieniu jako koszty podatkowe bez potrzeby ich udowodnienia w inny sposób.

Rozmawiała EWA MATYSZEWSKA