Obywatel czeski, który inwestował na polskiej giełdzie, będzie musiał rozliczyć w Polsce uzyskany dochód w PIT-38, uwzględniając polsko-czeską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.
W 2009 roku obywatel czeski, który posiadał miejsce zamieszkania w Republice Czeskiej, inwestował na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Z przeprowadzonych na parkiecie transakcji zarobił 1,5 tys. zł. Nie wie, czy musi do 30 kwietnia 2010 r. złożyć w Polsce zeznanie PIT-38.
Okazuje się, że tak. Trzeba pamiętać, że osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).
Michał Zdyb, partner podatkowy w ATAC Audytorzy i Partnerzy, wyjaśnia, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych podatek wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu.
Dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami ich uzyskania.
Rozliczenie podatku z inwestycji giełdowych stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika certyfikatem rezydencji. Zgodnie z art. 13 ust. 4 polsko-czeskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zyski z przeniesienia tytułu własności jakiegokolwiek majątku innego niż wymienione w ust. 1–3 tego artykułu podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania (Czechy).
Jeżeli dochód z transakcji giełdowej podlega opodatkowaniu wyłącznie w Czechach (na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), gdyż osoba fizyczna uzyskująca ten dochód będzie w stanie przedstawić certyfikat rezydencji podatkowej, to wydaje się, że złożenie rocznego PIT-38 będzie konieczne.
– Obowiązek złożenia zeznania PIT-38 powstaje, gdy podatnik osiągnął jakikolwiek dochód ze źródła określonego w art. 30b ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307) – tłumaczy Michał Zdyb.
Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika.
Zdaniem eksperta, jeżeli podatnik nie będzie mógł przedstawić zagranicznego certyfikatu rezydencji podatkowej, wówczas dochód z transakcji giełdowej będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce. W takim przypadku obowiązek złożenia zeznania PIT-38 również wystąpi.
15 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok