Minister finansów ma prawo zmienić indywidualną interpretację podatkową. W niektórych sytuacjach zmiana może spowodować dla podatnika spore komplikacje. Tak jest w przypadku zmian interpretacji w ciągu roku w zakresie wartości początkowej aportu. Otrzymana interpretacja powinna chronić podatnika do końca roku. Czy zmiana interpretacji oznacza powrót do zasad amortyzacji stosowanych przez wspólnika wnoszącego aport, ze skutkiem od początku roku podatkowego następującego po roku, w którym otrzymano nową interpretację?

W ocenie Dariusza Malinowskiego, doradcy podatkowego, partnera w KPMG, absolutnie nie. Nie można nie brać pod uwagę, że w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego doszło do przyjęcia składnika majątku do używania przez jego nowego właściciela – spółkę osobową. Z tym zdarzeniem związany był skutek w postaci obowiązku wprowadzenia składnika do ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, określenia jego wartości początkowej i dokonania wyboru metody amortyzacji podatkowej.

– Późniejsza zmiana interpretacji przepisów w zakresie zasad ustalenia wartości początkowej nie może mieć skutku wstecznego i nie może wpływać na raz ustalone zasady amortyzacji – podkreśla Dariusz Malinowski.

Ekspert przypomina, że zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych dla ustalenia wartości początkowej składnika majątku istotny jest moment jego wprowadzenia do ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Celem amortyzacji podatkowej jest rozliczenie w czasie kosztu uzyskania przychodów związanego z nabyciem lub wytworzeniem danego składnika majątku. W momencie przyjęcia składnika majątku do używania i określenia jego wartości początkowej ulega ustaleniu wysokość kosztu podatkowego, który następnie jest przez podatnika sukcesywnie rozliczany na przestrzeni określonego czasu poprzez odpisy amortyzacyjne, zgodnie z wybraną metodą amortyzacji. Z tego względu zmiana interpretacji przepisów dokonana po wprowadzeniu składnika majątku do ewidencji nie może skutkować zmianą jego ustalonej wartości początkowej, a tym samym zmianą wysokości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.