Brak wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), który poświadcza umocowanie osób do reprezentowania spółki, jest częstą przyczyną uchylania skarg na interpretacje indywidualne, które rozpatruje WSA w Warszawie. Michał Goj, menedżer w zespole postępowań Ernst & Young, przyznaje, że sądy administracyjne, nie rozpatrując sprawy merytorycznie, uchylają interpretacje tylko dlatego, że do wniosku o ich wydanie nie został załączony odpis z KRS. Co więcej, WSA w Warszawie uznaje (np. w wyroku z 28 kwietnia 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1879/09), że internetowa wersja KRS nie może zastąpić papierowego dokumentu.

Usunięcie braków

O wyciąg z KRS nie dbają nie tylko spółki, nie dołączając go do wniosku o interpretację, ale również minister finansów. WSA w Warszawie w uzasadnieniu wielu wyroków, uchylających skargi z powodów braku wyciągu z KRS, podkreślał, że minister finansów przed wydaniem interpretacji powinien wystąpić do spółki o uzupełnienie braków formalnych. Jeśli zatem spółka nie załączyła dokumentu, a minister nie wezwał jej do uzupełnienia braku, to sąd administracyjny uchyli interpretację z powodów proceduralnych, które mogą mieć wpływ na wynik sprawy. W wyroku z 28 kwietnia sąd podkreślił, że zgodnie z art. 169 par. 1 w związku z art. 14h Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Reprezentacja spółki

W przypadku spółek akcyjnych, zgodnie z art. 368 kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), organem który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, jest zarząd. Może on składać się z jednego lub większej liczby członków. Natomiast w przypadku zarządów wieloosobowych, zgodnie z art. 373 par. 1 tego kodeksu, sposób reprezentowania spółki określa statut. Spółka posiadająca zarząd wieloosobowy powinna zatem dołączyć do wniosku o interpretację nie tylko KRS, ale również statut.

WSA w Warszawie podkreślił, że zgodnie z art. 4 ust. 3 o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186) tylko papierowa wersja wyciągu z KRS ma moc dowodową.

Zdaniem Michała Goja, menedżera w zespole postępowań Ernst & Young, prezentowane stanowisko sądu wydaje się zbyt restrykcyjne. Badanie upoważnienia np. członka zarządu do podpisania wniosku o interpretację byłoby zasadne w przypadku wątpliwości co do jego umocowania (np. członek zarządu nie występuje w wersji elektronicznej).