Podatnik starający się o otrzymanie kary umownej od dewelopera może zaliczyć do kosztów w PIT wydatki na opłacenie prawnika.
Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, jak podatnik powinien w zeznaniu podatkowym rozliczyć wypłatę otrzymaną od dewelopera. W analizowanym przypadku w 2008 roku, z związku z dochodzeniem od dewelopera należności, podatnik poniósł koszty związane z wynagrodzeniem prawnika w wysokości 2 tys. zł oraz wpisem sądowym w kwocie 3075 zł. W 2009 roku podatnik uzyskał prawomocne orzeczenie sądu zasądzające na jego rzecz i współmałżonki m.in. tytułem kary umownej kwotę 26,6 tys. zł (wraz z odsetkami ustawowymi). Deweloper w 2009 roku uiścił część zasądzonej kwoty w wysokości 20 tys. zł, w tytule wpłaty, podając tylko sygnaturę sprawy.
Według warszawskiej izby, przyjmując, że osiągnięty w 2009 roku przychód z tytułu otrzymanej od dewelopera kwoty zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądu stanowi karę umowną, należy zakwalifikować go do kategorii przychodów z innych źródeł.