Podatnik starający się o otrzymanie kary umownej od dewelopera może zaliczyć do kosztów w PIT wydatki na opłacenie prawnika.
Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, jak podatnik powinien w zeznaniu podatkowym rozliczyć wypłatę otrzymaną od dewelopera. W analizowanym przypadku w 2008 roku, z związku z dochodzeniem od dewelopera należności, podatnik poniósł koszty związane z wynagrodzeniem prawnika w wysokości 2 tys. zł oraz wpisem sądowym w kwocie 3075 zł. W 2009 roku podatnik uzyskał prawomocne orzeczenie sądu zasądzające na jego rzecz i współmałżonki m.in. tytułem kary umownej kwotę 26,6 tys. zł (wraz z odsetkami ustawowymi). Deweloper w 2009 roku uiścił część zasądzonej kwoty w wysokości 20 tys. zł, w tytule wpłaty, podając tylko sygnaturę sprawy.
Według warszawskiej izby, przyjmując, że osiągnięty w 2009 roku przychód z tytułu otrzymanej od dewelopera kwoty zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądu stanowi karę umowną, należy zakwalifikować go do kategorii przychodów z innych źródeł.
Poniesione przez podatnika i prawidłowo udokumentowane koszty, tj. wynagrodzenie prawnika oraz wpis sądowy, mogą być wykazane w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za rok 2009 jako koszty uzyskania przychodów.
Gdy zasądzona kwota dotyczy obojga współmałżonków, wówczas każde z nich powinno w składanym za rok 2009 zeznaniu (PIT-36) wykazać przychód z innych źródeł w wysokości połowy otrzymanej od dewelopera kwoty, a tym samym poniesione przez małżonków koszty związane z dochodzeniem należności również powinny być ujęte przez każdego z nich w wysokości połowy ogółem poniesionych kosztów.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 marca 2010 r. (nr IPPB2/415-228/10-2/MG).