Małoletnie dziecko, które samodzielnie złożyło zeznanie roczne, odpowiada za podatek własnym majątkiem.
Dochody małoletnich dzieci, podlegające opodatkowaniu w Polsce, dolicza się do dochodów rodziców. Dotyczy to zarówno dochodów dzieci własnych, jak i przysposobionych, do momentu ukończenia przez nie 18 lat. W takim przypadku małoletni nie składa własnego zeznania rocznego. Jego dochody są wykazywane w rocznym zeznaniu podatkowym rodziców. Zasada ta nie ma jednak zastosowania, jeżeli rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródła przychodów dziecka. Nie jest to jedyny wyjątek.
– Dochody z pracy małoletniego, z przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku oraz stypendiów są u niego opodatkowane odrębnie i wykazywane w odrębnym zeznaniu podatkowym – przypomina dr Janusz Orłowski, radca prawny z Kancelarii Nowakowski i Wspólnicy.
Po wypełnieniu zeznania rocznego może się okazać, że zaliczki na podatek zostały pobrane w niewystarczającej kwocie i trzeba dopłacić. Niezapłacenie podatku w terminie skutkuje powstaniem zaległości podatkowej. Janusz Orłowski podkreśla, że jeżeli nie zostanie zapłacony podatek wynikający z odrębnego zeznania podatkowego małoletniego, to egzekucję tego zobowiązania przeprowadza się z jego majątku.W przypadku doliczenia dochodów małoletnich do dochodów rodziców wpływa to na sumę ich dochodów opodatkowanych według skali. Z zeznania wynika tylko jedno zobowiązanie podatkowe. Nie ma znaczenia, jak rozlicza się dorosły, który uwzględnia dochody małoletniego w swoim zeznaniu rocznym (tzn. łącznie z małżonkiem, odrębnie czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko). Obowiązkowi podatkowemu podlegają zarówno rodzice, jak i małoletnie dzieci, a z ustawy podatkowej nie wynika ich solidarna odpowiedzialność.
– Choć formalnie, na podstawie zeznania, obowiązani do zapłaty są rodzice, to jednak odpowiedzialność za stosowną do wysokości dochodów kwotę podatku należy przypisać małoletniemu – dodaje Janusz Orłowski.
Przypomnijmy jeszcze zasady doliczania dochodów małoletnich do dochodów rodziców w zależności od sytuacji, w jakiej znajdują się dorośli podatnicy. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, to dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodów rodziców. Nie dotyczy to rodziców, wobec których orzeczono separację. Wtedy dochody małoletniego dolicza się do dochodów wychowującego go rodzica.
22 dni zostały do rozliczenia PIT za 2009 rok