U zawodników sportowych, którym klub opłaca wydatki na zakwaterowanie, powstaje przychód. Od przychodu tego nie trzeba płacić podatku.
Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, jak należy rozliczyć wydatki ponoszone na zakwaterowanie zleceniobiorców. Klub sportowy uczestniczy w rozgrywkach ligowych w koszykówce mężczyzn. Zawodnicy zatrudniani są na podstawie umów zlecenia. Klub będzie wynajmował mieszkania lub domy, w których zakwaterowani będą zawodnicy.
Zdaniem warszawskiej izby, ponoszone przez klub koszty zakwaterowania zawodników stanowią dla tych zawodników przychód. Osoby wykonujące umowę zlecenia otrzymają konkretne przysporzenie majątkowe w postaci sfinansowania im części kosztów (tj. zakwaterowania), które są niezbędne do wykonania umowy.
Jednocześnie w myśl art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307), wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy.
Ustawodawca posłużył się terminem podróż bez określenia „służbowa’’, dlatego zakres tego zwolnienia jest szerszy, ponieważ nie ogranicza się ono jedynie do podróży służbowych, ale do wszelkich podróży osób niebędących pracownikami, pod warunkiem że otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów świadczeniobiorców.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 marca 2010 r. (nr IPPB2/415-18/10-2/MK1).