Utrzymanie opodatkowania talonów i bonów otrzymanych od pracodawcy nie zaburza konkurencji, lecz wspiera drobny handel – uważa Ministerstwo Finansów.
Ministerstwo Finansów odpowiedziało na wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) dotyczące opodatkowania pomocy socjalnej otrzymywanej od pracodawców. Ministerstwo wyjaśniło, że utrzymanie wyłączenia ze zwolnienia z podatku bonów i talonów jest w pełni uzasadnione. Potwierdzają to prace nad ostatnią nowelizacją ustawy o PIT. Podkreślono w nich, że zwolnienie dla środków pieniężnych wydatkowanych na cele socjalne jest rozwiązaniem uniwersalnym. Objęcie tym zwolnieniem także bonów i talonów od pracodawcy faworyzowałoby duże sieci handlowe. Takie rozwiązanie nie preferuje żadnej grupy dostawców. Ograniczenie zwolnienia to szansa, że chociaż część środków pracownicy wydadzą na zakupy w drobnym handlu czy usługi turystyczne i rekreacyjne.
W piśmie podkreślono, że pracownik otrzymujący pieniądze ma możliwość wyboru dostawcy, u którego dokona zakupu. Podatnicy otrzymujący bon nie mieliby tego wyboru, bo musieliby udać się do wyznaczonej sieci sklepów. Wprowadzenie zwolnienia dla bonów byłoby krzywdzące dla przedsiębiorców, którzy nie zdecydowali się na wejście do systemu rozliczeń dokonywanych za ich pomocą. Więcej zarobiliby ci, którzy zaakceptowaliby wymianę bonów za towary.
Ministerstwo przypomniało też, że za pozostawieniem ograniczenia dla bonów opowiedział się Związek Rzemiosła Polskiego. Związek poparł poszerzenie zwolnień od podatku o kwoty z funduszy socjalnych i związkowych wydatkowane na cele socjalne, ale bez wprowadzania zwolnień dla bonów i talonów towarowych.
Zdaniem resortu świadczenia z funduszu nie muszą mieć charakteru niepieniężnego. Pracownicy mogą otrzymywać np. pomoc materialną, dofinansowanie do wypoczynku (tzw. wczasy pod gruszą) czy zakupu podręczników dla dzieci. Jednak fundusz nie może być źródłem stałych wypłat dodatkowego wynagrodzenia. W swoim wystąpieniu minister finansów zastrzegł, że nie ma podstaw żądania od podatników dowodów wydatkowania środków otrzymanych na cele socjalne. Zasady przyznawania tych świadczeń, w tym ewentualnie ich dokumentowanie, może określać regulamin, a nie prawo podatkowe.
Pismo ministerstwa jest odpowiedzią na wystąpienie RPO w sprawie nowelizacji art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).