Wynagrodzenie dla inwestora będącego pożyczkodawcą papierów wartościowych organy podatkowe mogą kwalifikować jako przychód z odsetek lub przychód z innych źródeł.
Na Giełdzie Papierów Wartościowych od lipca zostanie uruchomiona platforma inwestycyjna umożliwiająca wykorzystanie mechanizmu krótkiej sprzedaży, czyli obrotu pożyczonymi papierami wartościowymi. Pozwala ona zarabiać na spadkach kursów cen. Oczekując spadku cen papierów wartościowych, należy najpierw je sprzedać po cenie wyższej, a następnie odkupić po cenie niższej i zwrócić pożyczkodawcy. Zyskiem jest różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ceną odkupienia. Odpowiednie zmiany w regulaminie giełdy zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego 19 kwietnia.
Praktyczne stosowanie strategii krótkiej sprzedaży przez inwestorów giełdowych zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych może jednak być problematyczne z punktu widzenia rozliczenia podatkowego.
O ile przepisy podatkowe regulują zasady opodatkowania dochodów uzyskanych przez pożyczkobiorców z tytułu realizowania operacji krótkiej sprzedaży, o tyle brak jest precyzyjnych przepisów dotyczących opodatkowania pożyczkodawców.
Zdaniem Andrzeja Paczuskiego, doradcy podatkowego, partnera w kancelarii Paczuski i Taudul, problematyczną kwestią jest wynagrodzenie otrzymane przez pożyczkodawcę. W jego ocenie powinno być ono traktowane jak odsetki, ale z uwagi na brak jednoznacznych przepisów podatkowych nie można wykluczyć ryzyka, że organy podatkowe zakwalifikują taki dochód do opodatkowania na zasadach ogólnych (według skali), a nie w sposób właściwy dla opodatkowania odsetek jako kapitałów pieniężnych (19-proc. podatkiem).
Problemy interpretacyjne mogą się pojawić również w zakresie opodatkowania otrzymania dywidendy z akcji przez pożyczkobiorcę i przekazania jej równowartości do pożyczkodawcy tych akcji.