Podatnik, który na fakturze za internet posiada np. opłaty za dzierżawę modemu, nie może odliczyć ich od dochodu w rocznym PIT w ramach ulgi internetowej.
Od dochodu stanowiącego podstawę do obliczenia podatku można odliczyć wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Limit takiego odliczenia wynosi w roku podatkowym 760 zł.
Jak podkreśla Gabriela Nowicka, prawnik w Auxilium, dokumentem potwierdzającym fakt poniesienia tych wydatków jest m.in. faktura VAT. Ważne jest, aby na takiej fakturze była wyraźnie zawarta informacja o użytkowaniu sieci internet i ponoszonych opłatach z tego tytułu (zwracał na to uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, wyrok z 3 października 2007 r., sygn. akt I SA/Ol 425/2007). Zatem wpis na fakturze powinien wskazywać użytkowanie sieci internet. Jednak w praktyce często mamy na takiej fakturze dodatkowe pozycje, np. opłata instalacyjna, dzierżawa za modem. Czy mogą być one odliczone od dochodu?