Podatnik, który na fakturze za internet posiada np. opłaty za dzierżawę modemu, nie może odliczyć ich od dochodu w rocznym PIT w ramach ulgi internetowej.
Od dochodu stanowiącego podstawę do obliczenia podatku można odliczyć wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Limit takiego odliczenia wynosi w roku podatkowym 760 zł.
Jak podkreśla Gabriela Nowicka, prawnik w Auxilium, dokumentem potwierdzającym fakt poniesienia tych wydatków jest m.in. faktura VAT. Ważne jest, aby na takiej fakturze była wyraźnie zawarta informacja o użytkowaniu sieci internet i ponoszonych opłatach z tego tytułu (zwracał na to uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, wyrok z 3 października 2007 r., sygn. akt I SA/Ol 425/2007). Zatem wpis na fakturze powinien wskazywać użytkowanie sieci internet. Jednak w praktyce często mamy na takiej fakturze dodatkowe pozycje, np. opłata instalacyjna, dzierżawa za modem. Czy mogą być one odliczone od dochodu?
Gabriela Nowicka odpowiada, że w tym przypadku należy odnieść się do definicji pojęcia użytkowania sieci internet. Ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nie wskazuje definicji, dlatego należy dokonać interpretacji zgodnie z potocznym rozumieniem użytkowania. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego użytkowanie to używanie czegoś, korzystanie z czegoś w sposób racjonalny, przynoszący jak największy pożytek. Wobec tego nie można zaliczyć do katalogu wydatków, które można odliczyć od dochodu kosztów związanych z zainstalowaniem internetu.
– Dlatego w ramach ulgi internetowej znajdą się wydatki bezpośrednio związane z dostępem do sieci. Natomiast nie wchodzą w zakres ulgi wydatki, które są związane z użytkowaniem sieci, ale pośrednio, bo jedynie umożliwiają dostęp do internetu – tłumaczy Gabriela Nowicka.
W konsekwencji od dochodu nie można odliczyć wydatków związanych z zakupem lub dzierżawą modemu, wszelkiego innego sprzętu, zakupem oprogramowania, a także prac remontowych i serwisowych sieci.
53 dni zostały do rozliczenia PIT za 2009 rok