W IV Rankingu DGP wyłonił najlepszych doradców podatkowych w sześciu kategoriach, w zakresie: podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, fuzji i przejęć, międzynarodowego prawa podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz postępowań przed sądami: administracyjnymi i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Zmienił się jednak sposób wyboru najlepszych doradców. W trzech poprzednich rankingach najlepszych doradców wskazywali konkurenci, czyli inne firmy doradcze. W tym roku poprosiliśmy firmy doradztwa podatkowego, aby w ankietach wskazały swoich najlepszych doradców podatkowych w 2009 roku oraz ich osiągnięcia. Następnie kapituła redakcyjna, biorąc pod uwagę te wskazania oraz wiedzę na temat działań podejmowanych przez poszczególnych doradców podatkowych, przyznała punkty i wybrała najlepszych w powyższych sześciu kategoriach. Taki sposób wyboru pozwolił na ocenę dokonań doradców podatkowych w 2009 roku Trzej najlepsi – zdaniem kapituły – doradcy podatkowi w każdej z sześciu kategorii zostali uhonorowani jako najlepsi doradcy podatkowi w Polsce.

JERZY MARTINI – doradca podatkowy oraz partner w Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe, specjalizuje się w podatku od towarów i usług. Wielokrotnie wyróżniany za osiągnięcia w zakresie VAT w rankingach międzynarodowych Legal 500 and Chambers Europe 2009. Doradza m.in. firmom z branży FMCG, telekomunikacyjnej, zaawansowanych technologii oraz medialnej. Jest autorem wielu komentarzy z zakresu VAT oraz orzecznictwa sądów polskich i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie VAT. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, włada czterema językami obcymi.

Uzasadnienie wyboru

Jerzy Martini jest uznanym doradcą podatkowym, specjalizującym się w podatku od towarów i usług. Za najważniejsze jego osiągnięcia w 2009 roku należy uznać precedensowe rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie spółki Magoora. Rozstrzygnięcie krakowskiego sądu dotyczące możliwości odliczenia VAT od samochodów wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz od paliwa do tych samochodów stało się przełomowe dla wielu firm oraz praktyki odliczania VAT. Wyrok WSA w Krakowie wydany po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tej samej sprawie spowodował zmiany mające wpływ na rozliczenia tysięcy firm w Polsce. W wyniku sporu sądowego, który prowadził Jerzy Martini, wiele innych sądów administracyjnych podjęło rozstrzygnięcia korzystne dla podatników VAT, różniące się jednak od tez wyroku WSA w Krakowie. Spory sądowe oraz ich konsekwencje dla podatników i fiskusa spowodowały podjęcie działań przez Ministerstwo Finansów w zakresie uregulowania kwestii odliczenia VAT od samochodów z kratką.

Ponadto w 2009 roku Jerzy Martini był autorem, współautorem i redaktorem wielu publikacji poświęconych VAT, m.in. komentarza do dyrektywy VAT, komentarza do ustawy o VAT oraz komentarza „VAT w orzecznictwie ETS”.

Powyższe osiągnięcia oraz wysoka skuteczność w reprezentacji klientów przed sądami pozwoliła również zająć mu pierwsze miejsce w kategorii „rozprawy przed sądami”. Na 27 spraw sądowych, w których reprezentował klientów, wygrał 26. Prowadził sprawy precedensowe, w tym – poza opisaną powyżej – sprawę odzyskania podatku akcyzowego zapłaconego przez producenta energii elektrycznej.

SŁAWOMIR ZIELEŃ – doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest również doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Prowadzi działalność od 1991 roku. Był wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz uczestniczył w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej do spraw doradztwa podatkowego drugiej kadencji. Autor wielu publikacji z zakresu podatków oraz wykładowca.

Uzasadnienie wyboru

W 2009 roku jednym z najbardziej znaczących sukcesów Sławomira Zielenia była wygrana przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przez rezydenta, który uiszcza je w innym kraju UE. Sprawa ta była opisywana i komentowana m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej. Sprawa wygrana przed WSA we Wrocławiu była konsekwencją wydanego w trybie zapytania prejudycjalnego wyroku ETS (sygn. akt C-544/07 Rüffler z 23 kwietnia 2009 r.). Trybunał orzekł, że art. 18 ust. 1 TWE stoi na przeszkodzie, aby państwo członkowskie odmawiało podatnikowi, będącemu polskim rezydentem, możliwości odliczenia składek na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzanych do niemieckiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

IWONA SMITH – doradca podatkowy, szefowa działu podatkowego PricewaterhouseCoopers w Polsce (partner zarządzający). Koordynuje też działania oddziałów PwC na Litwie, Łotwie i w Estonii. Związana z PricewaterhouseCoopers od 1995 roku. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla spółek z sektora energetycznego, nieruchomości oraz leasingu.

Jej zainteresowania wykraczają poza działalność stricte doradczą i podatkową. Jest zaangażowana w promowanie działalności charytatywnej w ramach Fundacji PwC „Podaruj siebie”, której jest pomysłodawczynią i prezesem.

Uzasadnienie wyboru

Iwona Smith doradza największym funduszom, koncernom międzynarodowym oraz firmom polskim. W 2009 roku doradzała przy 40 transakcjach oraz restrukturyzacjach. Szczegółowe dane firm nie mogą zostać opublikowane ze względu na tajemnicę zawodową oraz etykę zawodu doradcy podatkowego.

DR JANUSZ FISZER – doradca podatkowy, radca prawny, partner w międzynarodowej firmie prawniczej White & Case, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski), a od 2007 roku również docent. Kancelaria White & Case, w której jest partnerem, zajęła w IV Rankingu DGP piąte miejsce wśród firm zatrudniających od trzech do dziewięciu doradców podatkowych. Dr Janusz Fiszer jest cenionym doradcą podatkowym w kraju i Europie.

W wydaniu Chambers Europe 2009 dr Janusz Fiszer został liderem w kategorii podatki. W raporcie World Tax 2009 otrzymał rekomendację czwarty rok z rzędu.

Był członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Jest autorem kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego. Publikuje m.in. na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim.

Uzasadnienie wyboru

W 2009 roku doradzał w wielu transakcjach, w których zastosowanie znalazły przepisy polskie oraz międzynarodowe. Wiele z jego działań miało na celu optymalizację podatkową, co pozwoliło zająć czołowe miejsca w dwóch kategoriach rankingu jednocześnie.

Szczegółowe dane dotyczące transakcji nie mogą zostać opublikowane ze względu na tajemnicę zawodową oraz etykę zawodu doradcy podatkowego.