Załóżmy, że podatnik złożył już zeznanie PIT za 2009 rok. Jednak pomylił się przy wypełnianiu deklaracji. Co powinien zrobić?
Anna Misiak
doradca podatkowy w MDDP
Jeżeli podatnik po rozliczeniu i złożeniu swojego PIT do urzędu zorientuje się, że popełnił błąd, powinien bezzwłocznie dokonać korekty zeznania.
Chociaż termin składania zeznań podatkowych za 2009 rok jeszcze nie minął, warto przypomnieć, że podatnik ma prawo do poprawienia popełnionych błędów, co wynika bezpośrednio z przepisów Ordynacji podatkowej.
Należy mieć na uwadze, że przepisy podatkowe nie przewidują terminu, który ogranicza możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego. Podatnik może zatem dokonać korekty PIT do czasu przedawnienia się zobowiązania podatkowego za dany rok, tj. w ciągu pięciu lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty tego podatku.
Co do zasady, jeśli fiskus już się rozliczył z podatnikiem, to kosztem korekty błędu na szkodę fiskusa oprócz ewentualnej dopłaty będą także odsetki. Nienależna nadpłata, która została zwrócona podatnikowi, jest traktowana jak zaległość podatkowa. Skutkuje to obowiązkiem jej zwrotu wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.
W przypadku gdy PIT za 2009 rok został już złożony, i wynika z niego konieczność dopłaty podatku, zauważony błąd należy poprawić w możliwie najszybszym terminie. Jeśli błąd skutkuje wyższym podatkiem do zapłaty, złożenie korekty zeznania wraz z dopłatą podatku powinno nastąpić do 30 kwietnia, korekta i zapłata dodatkowego podatku po tej dacie będzie wiązała się z koniecznością zapłaty odsetek.
Korekta zeznania podatkowego w praktyce oznacza ponowne złożenie tego samego formularza (z załącznikami) zawierającego poprawne dane. Pamiętajmy jednak o zaznaczeniu właściwego kwadratu: Korekta zeznania na pierwszej stronie formularza (znajduje się on w części A zeznań PIT).Obowiązkiem korygującego jest również złożenie wyjaśnienia przyczyn korekty. Wyjaśnienia muszą być jasne, aby fiskus wiedział, czym się kierowaliśmy i jakie były powody modyfikacji zeznania. Jej powodem może być błąd rachunkowy, wydana interpretacja przepisów podatkowych, którą otrzymaliśmy w indywidualnej sprawie, czy nieujęcie w złożonym zeznaniu przysługującej podatnikowi ulgi, np. na dzieci, lub też ujęcie jej w nieprawidłowej wysokości.
W przypadku złożenia korekty zeznania wraz wyjaśnieniem jej przyczyn oraz uregulowaniem zaległości podatkowej podatnikowi nie grozi dodatkowa kara. Nie jest też wymagany tzw. czynny żal.
Przepisy przewidują, że urząd skarbowy może dokonać samodzielnej korekty deklaracji w przypadku prostych błędów rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek bez potrzeby składania korekty przez podatnika. Zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, nadpłaty lub zwrotu podatku w wyniku korekty nie może przekraczać 1 tys. zł. Urząd nie może jednak dokonać korekty bez wiedzy i zgody podatnika. Przygotowana przez urząd korekta musi być przesłana do podatnika. Nie zgadzając się z taką korektą, podatnikowi przysługuje sprzeciw, który anuluje tak sporządzoną korektę przez fiskusa. Termin dla dokonania sprzeciwu to 14 dni, po jego upływie i przy braku wniesienia sprzeciwu korekta deklaracji przygotowana przez urząd wywołuje takie skutki prawne, jakbyśmy sami ją złożyli.
Trzeba pamiętać, że korekta może przedłużyć trzymiesięczny okres oczekiwania na zwrot nadpłaty. Jeśli zeznanie skoryguje sam podatnik, to trzymiesięczny termin do zwrotu liczy się od dnia jego skorygowania, natomiast jeśli dokona tego za podatnika urząd, konieczne będzie jeszcze uwzględnienie dodatkowo czternastodniowego terminu do wniesienia sprzeciwu od korekty przygotowanej przez urząd.
Chociaż prawo do korekty deklaracji podatkowej wynika z przepisów podatkowych, w pewnych sytuacjach uprawnienie to ulega zawieszeniu. Dzieje się tak w przypadku trwania postępowania lub kontroli podatkowej, w zakresie którego chcemy skorygować zeznanie. Wszczęcie postępowania podatkowego zawiesza prawo podatnika do korekty od momentu doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli do doręczenia protokołu z kontroli oraz od doręczenia postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego, do wręczenia decyzji. Tym samym złożona korekta w czasie trwania postępowania podatkowego nie wywoła żadnych skutków prawnych, co wynika z art. 81b Ordynacji podatkowej.