Anna Misiak

doradca podatkowy w MDDP

Jeżeli podatnik po rozliczeniu i złożeniu swojego PIT do urzędu zorientuje się, że popełnił błąd, powinien bezzwłocznie dokonać korekty zeznania.

Chociaż termin składania zeznań podatkowych za 2009 rok jeszcze nie minął, warto przypomnieć, że podatnik ma prawo do poprawienia popełnionych błędów, co wynika bezpośrednio z przepisów Ordynacji podatkowej.

Należy mieć na uwadze, że przepisy podatkowe nie przewidują terminu, który ogranicza możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego. Podatnik może zatem dokonać korekty PIT do czasu przedawnienia się zobowiązania podatkowego za dany rok, tj. w ciągu pięciu lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty tego podatku.

Co do zasady, jeśli fiskus już się rozliczył z podatnikiem, to kosztem korekty błędu na szkodę fiskusa oprócz ewentualnej dopłaty będą także odsetki. Nienależna nadpłata, która została zwrócona podatnikowi, jest traktowana jak zaległość podatkowa. Skutkuje to obowiązkiem jej zwrotu wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

W przypadku gdy PIT za 2009 rok został już złożony, i wynika z niego konieczność dopłaty podatku, zauważony błąd należy poprawić w możliwie najszybszym terminie. Jeśli błąd skutkuje wyższym podatkiem do zapłaty, złożenie korekty zeznania wraz z dopłatą podatku powinno nastąpić do 30 kwietnia, korekta i zapłata dodatkowego podatku po tej dacie będzie wiązała się z koniecznością zapłaty odsetek.

Korekta zeznania podatkowego w praktyce oznacza ponowne złożenie tego samego formularza (z załącznikami) zawierającego poprawne dane. Pamiętajmy jednak o zaznaczeniu właściwego kwadratu: Korekta zeznania na pierwszej stronie formularza (znajduje się on w części A zeznań PIT).