Wielu polskich podatników uzyskuje dochody za granicą. Na co powinni oni uważać, rozliczając w polskim PIT zagraniczne dochody, aby nie popełnić błędu?
Rafał Chmielewski
prawnik, specjalista w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego
Rozliczenie dochodów zagranicznych w deklaracji PIT-36 jest skomplikowane. Aby prawidłowo wyliczyć wartość podatku, trzeba sięgnąć do wielu przepisów zlokalizowanych w różnych miejscach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i z uwagą się z nimi zapoznać. Dodatkowo, jeżeli podatnik zamierza rozliczyć swoją zaległość podatkową, musi się liczyć z tym, że przepisy podatkowe w poszczególnych latach miały inne brzmienie. Nie dziwi więc fakt, że podatnicy w swoich rozliczeniach zagranicznych dochodów robią błędy, które stale dotyczą tych samych zagadnień.
Jedną z typowych pomyłek jest nieprawidłowe przeliczenie na złote zagranicznych przychodów i zapłaconych tam podatków. Trzeba pamiętać, że mamy tu do czynienia z dwiema ważnymi regułami.
Jeżeli podatnik korzystał z usług banku, pod uwagę bierze on – ogłoszony przez ten bank – kurs sprzedaży złotego w dniu, w którym otrzymał wynagrodzenie, albo też postawiono mu je do jego dyspozycji. W każdym innym przypadku, tzn. jeżeli bank ten nie ogłasza kursu walut, albo jeżeli stosuje w ciągu dnia różne kursy tej samej waluty i nie ma możliwości ustalenia, po jakim kursie dziennym bank ten sprzedaje złote, albo też jeżeli podatnik nie korzysta w ogóle z usług banku – zastosowanie znajduje kurs średni waluty, ogłoszony przez NBP, z dnia roboczego bezpośrednio poprzedzającego dzień otrzymania wynagrodzenia.
Te same zasady przeliczania walut obcych na złote obowiązują przy przeliczaniu wartości zapłaconego za granicą podatku.Dużo wątpliwości obliczeniowych powoduje również prawidłowe obliczenie diety, a także odjęcie jej od przychodu, szczególnie wówczas gdy podatnik robi korektę za lata poprzednie, gdzie obowiązywały inne regulacje. Obecnie prawidłowe uwzględnienie diet wygląda tak, że od zagranicznego przychodu – z poszczególnego miesiąca – odlicza się 30 proc. wartości diety za każdy dzień tego miesiąca, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy. A więc dotyczy to również dni wolnych od pracy. Dopiero tak pomniejszony przychód przelicza się na złote i odejmuje koszty.
Tu zdarza się jednak, że podatnicy próbują odliczać i przeliczać na złote poniesione za granicą koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że przy obliczaniu podatku od dochodów zagranicznych znajdują zastosowanie jedynie koszty ściśle określone w polskiej ustawie o PIT. Kosztów zagranicznych w ogóle nie bierze się pod uwagę.
Innego rodzaju błędem popełnianym nagminnie przy rozliczaniu zagranicznych dochodów jest nierozliczanie dochodu z zagranicznych odsetek. Odsetki powstałe nawet na zwykłych rachunkach bankowych są dochodem i powinny być rozliczone w Polsce. Dotyczy to, co ważne, wszystkich podatników będących polskimi rezydentami podatkowymi, a nie tylko tych osób, które rozliczają się tutaj metodą odliczenia.
Inny przykład to nierozliczanie otrzymanego z zagranicy zwrotu podatku albo rozliczanie go w błędny sposób. Przede wszystkim każdy, kto rozlicza się w Polsce z zagranicznych dochodów metodą odliczenia, powinien odpowiednią część tego zwróconego podatku odprowadzić fiskusowi. Warto zaznaczyć, że chodzi tutaj nie o cały zwrócony podatek, ale o tę jego część, która uprzednio, tj. w rozliczeniu za konkretny rok podatkowy, pomniejszyła podatek do zapłaty w Polsce zgodnie z zasadami obliczania podatku metodą odliczenia proporcjonalnego. Tę część zwróconego podatku należy doliczyć, po jego prawidłowym przeliczeniu na złote, do podatku płaconego za rok, w którym doszło do zwrotu.