Jedna ze zmian zakłada, że osoby, które przeniosą od 1 stycznia 2009 r. swoje miejsce zamieszkania (rezydencję podatkową) na Maltę, a także spółki powstające w wyniku fuzji w rozumieniu Dyrektywy 2005/56/WE w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych, mają prawo (ale nie obowiązek) występować o zwiększenie bazy kosztowej aktywów znajdujących się poza Maltą bez ponoszenia negatywnych konsekwencji podatkowych w tym kraju. Osoby takie, dla potrzeb podatków na Malcie, mogą zdecydować się na ponowną wycenę aktywów z kosztów historycznych na godziwą wartość rynkową. Przeszacowanie będzie mieć zastosowanie dla celów określania dochodów z późniejszego zbycia aktywów (skutkiem czego wcześniej naliczone dochody będą zwolnione z podatku dochodowego na Malcie). Osoby decydujące się na zwiększenie bazy kosztowej nie mogą być rezydentem na Malcie przed przeniesieniem miejsca zamieszkania do Malty, a w przypadku fuzji aktywa nie mogą znajdować się w posiadaniu łączącej się spółki, która posiadała siedzibę w Malcie przed połączeniem.

– Zmiany te mogą korzystnie wpłynąć na efektywność podatkową połączeń polskich spółek ze spółkami z Malty – ocenia Paweł Dawidowicz, konsultant w Deloitte.

Ekspert przypomina, że polskie przepisy podatkowe pozostawiają wiele wątpliwości odnośnie do podatkowego rozliczenia tego typu transakcji. W praktyce przyjmuje się, że w przypadku połączeń transgranicznych znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące połączeń spółek krajowych.