Szczepienia przeciwko grypie fundowane pracownikom to przychody ze stosunku pracy podlegające podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.
INTERPELACJA
Ministerstwo Finansów nie zamierza odstąpić od opodatkowania świadczeń w postaci fundowanych przez pracodawcę profilaktycznych szczepień przeciwko grypie. Takie stanowisko resort przedstawił w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 12560), podkreślając, że na pracodawcy nie ciąży obowiązek sfinansowania szczepień przeciwko grypie. Opłacenie tych szczepień należy traktować jako dobrowolny przejaw dbałości o zdrowie zatrudnianych osób.
Jak wskazało ministerstwo, zgodnie z kodeksem pracy wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy. Przepisy w tym zakresie nie regulują jednak kwestii profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie.
Pracownicy, którzy otrzymali od pracodawcy nieodpłatne świadczenie w postaci szczepienia przeciw grypie, uzyskują przychód ze stosunku pracy.
Zdaniem resortu decyzja o poddaniu się szczepieniu ma charakter indywidualny i jest podyktowana dbałością o własne zdrowie. Trudno byłoby przyjąć argument, że zasadniczym powodem zaszczepienia się pracownika przeciwko grypie byłaby ulga w postaci zwolnienia od podatku wartości świadczenia sfinansowanego przez pracodawcę.
Resort finansów zwrócił uwagę, że wartość takiego świadczenia to kilkadziesiąt złotych, od którego podatek dochodowy wynosi 18 proc. lub 32 proc. Przy czym podatek według stawki 32 proc. pobiera się wówczas, gdy dochód do opodatkowania kształtuje się powyżej 85 528 zł. Nie wydaje się zatem, aby przy tej skali dochodów 32 proc. podatku od świadczenia w wysokości kilkudziesięciu złotych miało istotne znaczenie.
W ocenie resortu rola opodatkowania omawianego świadczenia w kontekście niskiego poziomu realizowanych szczepień przeciw grypie jest przeceniana.