Osoby, które otrzymają darmowe świadczenia od dawnego zakładu pracy, uzyskają przychód, który należy rozliczyć w zeznaniu rocznym.

Czy wycieczka jest zwolniona z PIT

Klub garnizonowy jednostki wojskowej zorganizował, za pośrednictwem biura turystycznego w ramach prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej, wycieczkę dla emerytów i rencistów związanych poprzednio z jednostką stosunkiem służbowym i stosunkiem pracy. Każdy z uczestników zapłacił 50 proc. jej wartości, a pozostały koszt został sfinansowany ze środków przekazanych z budżetu państwa. Czy podlega zwolnieniu z PIT tak współfinansowana wycieczka?
NIE Od uzyskanych na terytorium Polski dochodów (przychodów) z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. należności. Podstawą prawną ich wypłaty nie jest stosunek pracy, lecz fakt uprzednio pozostawania w takim stosunku. Tą formą opodatkowania objęte są zatem świadczenia nadzwyczajne, otrzymane i przyznane po rozwiązaniu stosunku pracy.
Jednostka dokonała dofinansowania kosztu wycieczki zorganizowanej przez biuro turystyczne żołnierzom zawodowym, pracownikom wojska, ich rodzinom oraz emerytom i rencistom związanym poprzednio z jednostką stosunkiem służbowym i stosunkiem pracy. Środki te pochodziły z budżetu państwa i zostały przekazane jednostce jako dysponentowi trzeciego stopnia. Dofinansowanie wycieczki jest zatem w stosunku do tych osób świadczeniem pieniężnym z tytułu łączącego ich z jednostką obecnie lub poprzednio stosunku pracy albo stosunku służbowego.
Wolne od podatku dochodowego są wartości otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.
Niezbędne, żeby skorzystać z tego zwolnienia, jest więc, aby wartość otrzymanych świadczeń sfinansowana była ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, w ramach rządowych programów.
W omawianej sprawie środki przekazane jednostce z budżetu państwa nie stanowią środków przekazanych w ramach rządowych programów.
Wartość dofinansowania do wycieczki zorganizowanej przez jednostkę dla emerytów i rencistów nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy byli pracownicy zapłacą PIT.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy od abonamentu jest podatek dochodowy
- Czy użyczenie auta zostanie uwzględnione w PIT-8C
- Czy sposób zapłaty ma znaczenie przy rozliczeniu