Jeżeli dochody dziecka pełnoletniego, uzyskane w 2009 roku, przekroczyły 3089 zł, rodzic traci prawo do ulgi prorodzinnej, bez względu na to, w jakim momencie roku limit dochodów został przekroczony.
Odliczając w zeznaniach podatkowych ulgę prorodzinną na pełnoletnie dzieci, trzeba pamiętać o kilku istotnych ograniczeniach. Dzieci takie objęte są ulgą do ukończenia 25 lat, pod warunkiem że się uczą. Jeżeli kryteria te były spełniane tylko przez część roku, ulgę nalicza się proporcjonalnie w wysokości 92,67 zł za każdy miesiąc, w którym wystąpiły warunki do objęcia odliczeniem. Jednak, aby ulga na dziecko przysługiwała, musi ono spełnić dodatkowy warunek – nieuzyskania w roku podatkowym dochodów przekraczających określony limit. W rozliczeniu za 2009 rok wynosi on 3089 zł. Na dziecko, które w ubiegłym roku uzyskało dochody przewyższające 3089 zł, ulga się nie należy, nawet jeśli spełniało ono inne warunki do objęcia odliczeniem, tzn. kryterium wieku i nauki. Nie ma przy tym znaczenia, w którym momencie roku podatkowego limit dochodów został przekroczony. Jest to bowiem kwota przysługująca na cały rok podatkowy.Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Dziecko ukończyło studia w czerwcu 2009 r. w wieku 24 lat. Do czasu ukończenia nauki nie uzyskiwało żadnych dochodów. Od lipca 2009 r. rozpoczęło pracę i od tego momentu do końca roku jego dochody przekroczyły dopuszczalny limit 3089 zł. W takiej sytuacji rodzice nie mogą odliczyć ulgi, nawet za ten okres 2009 roku, w którym dziecko studiowało i nie uzyskiwało żadnych dochodów. Wynika to z tego, że dziecko nie spełniło dodatkowego warunku objęcia ulgą, jakim jest nieuzyskanie w roku podatkowym dochodów przekraczających 3089 zł.
Limit dochodów dzieci do ukończenia 25 lat, uczących się, obejmuje wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej (z wyjątkiem renty rodzinnej) oraz dochody opodatkowane na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT (np. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych). Nie obejmuje on zatem m.in. dochodów z drobnych umów o dzieło czy zlecenia do (200 zł miesięcznie), które od 2009 roku opodatkowane są 18-proc. zryczałtowanym PIT, czy dochodów z wygranych w grach i zakładach wzajemnych i konkursach opodatkowane 10-proc. PIT.
6 dni zostało do wyboru formy opodatkowania
18 dni zostało do rozliczenia ryczałtu za 2009 rok
106 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok