Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z form opodatkowania uzyskiwanych dochodów. Jak każda metoda, także i ta ma swoje wady i zalety. Dobrze jest poznać zasady dotyczące rozliczania się w tej formie. Ich znajomość pozwoli dokonać optymalnego wyboru sposobu opodatkowania. Dzięki temu możliwe będzie obniżenie wysokości podatku dochodowego, jaki trzeba będzie zapłacić do urzędu skarbowego. W dzisiejszym Przewodniku wyjaśniamy wszystkie najważniejsze zasady dotyczące opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Wszelkie kwestie dotyczące zasad opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostały określone w rozdziale 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).
Ważne
Do podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, którzy w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności, opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosuje się od dnia uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku nowo utworzonej spółki za rozpoczęcie działalności uważa się datę uzyskania pierwszego przychodu przez tę spółkę. Co do zasady, całkowita lub częściowa zmiana branży lub przedmiotu działalności, a także zmiana umowy spółki lub zmiana wspólnika nie stanowią rozpoczęcia działalności w roku podatkowym
Co do zasady, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Za przychód z działalności uważa się natomiast kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Dodajmy, że u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
Zaznaczmy także, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.