Podatnicy nie zapłacą podatku od dochodów uzyskanych w 2009 i 2010 roku w ramach pomocy materialnej otrzymanej od zakładu pracy za skutki katastrof naturalnych.

Minister finansów wydał rozporządzenie z 28 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. nr 226, poz. 1819). Katastrofa naturalna została zdefiniowana w ustawie o stanie klęski żywiołowej jako zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowaniami atmosferycznymi, wstrząsami sejsmicznymi, silnymi wiatrami czy intensywnymi opadami atmosferycznymi. W tym przypadku rozporządzenie bezpośrednio odnosi się do opadów atmosferycznych, które miały miejsce w lipcu 2009 r. w południowej Polsce, a także silnych wiatrów i gwałtownych burz w środkowej Polsce, w wyniku których zniszczeniu uległo wiele budowli infrastruktury drogowej, technicznej, ale również po- szkodowanych zostało wiele gospodarstw i budynków domowych.

Zaniechanie poboru podatku dotyczy kwot otrzymanych przez osoby poszkodowane od zakładów pracy do wysokości nieprzekraczającej kwoty 6 tys. zł. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie tylko do dochodów (przychodów) uzyskanych w latach 2009–2010.