Sprzedaż środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym objęta jest odrębną 10-proc. stawką.
Podatnik opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym, który w grudniu 2009 r. sprzedał środki trwałe, wykazuje przychód z tej sprzedaży w rocznym zeznaniu PIT-28. To samo dotyczy przedsiębiorców opłacających ryczałt kwartalnie, którzy zbyli składniki majątku w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Stawka ryczałtu od takiej sprzedaży wynosi 10 proc.
Jeżeli zatem przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem sprzedał w grudniu 2009 r. np. budynek wykorzystywany w prowadzonej firmie, to kwota uzyskana ze zbycia budynku stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej. Zasady opodatkowania przychodu z tej sprzedaży przez ryczałtowców reguluje art. 12 ust. 10 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Wprowadza on 10-proc. stawkę ryczałtu w przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących: środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, a także składnikami majątku, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa jest niższa niż 1,5 tys. zł. Powyższy sposób opodatkowania ma zastosowanie, gdy przedmiot sprzedaży ujęty był w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a ponadto w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, nieujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności, bez względu na okres ich nabycia.
Przedsiębiorca opłaca ryczałt w wysokości 10 proc. uzyskanego przychodu, nawet jeżeli przed zbyciem środki zostały wycofane z działalności, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.