Podatnik ponosi wydatki na internet. Jako potwierdzenie tego faktu, operator na swojej stronie internetowej udostępnił mu wgląd do faktur za sieć. Dostęp do tych dokumentów podatnik ma po zalogowaniu się na stronie.

– Czy powinienem wystąpić o fakturę papierową do operatora internetu, aby skorzystać z ulgi w PIT – pyta pan Jacek z Wrocławia.

Dostęp do faktury za internet on-line nie daje podatnikowi prawa do uwzględnienia w rocznym PIT ulgi internetowej. Wszystko dlatego, że taki dostęp nie jest tożsamy z wystawieniem faktury elektronicznej. Jeśli podatnik chce skorzystać ze zwolnienia w PIT, musi posiadać albo fakturę papierową albo e-fakturę z bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Obowiązek wystawiania faktur nie dotyczy przypadku, gdy usługa jest świadczona na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jednak na żądanie tych osób podatnicy zobowiązani są do wystawienia faktur. Oznacza to, że operator internetu dla osób nieprowadzących firmy nie ma obowiązku wystawiania faktur VAT. Jednak, jeśli taka osoba poprosi o wystawienie faktury, operator musi to zrobić.

Przypomnijmy, że z ulgi internetowej mogą skorzystać podatnicy, którzy posiadają faktury VAT wystawione na swoje nazwisko, potwierdzające wysokość wydatków poniesionych na sieć. Odliczeniu od dochodu podlega maksymalnie 760 zł rocznie.

Podstawa prawna

Rozdział 3 rozporządzenia z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 212, poz. 1337).

Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).