Zapomoga losowa i dopłata do wypoczynku od pracodawcy jest zwolniona z PIT do określonych limitów.
Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, jak pracownik powinien rozliczyć pod względem PIT otrzymaną od pracodawcy zapomogę w wysokości 500 zł w związku ze zdarzeniem losowym oraz dopłatę do wypoczynku w wysokości 300 zł, sfinansowaną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł. Z kolei na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT wolne od podatku są wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.