W Służbie Celnej powstaną trzy kategorie stanowisk służbowych: stanowiska kierownicze, eksperckie i specjalistyczne. Takie rozwiązanie zakłada projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych. W ramach trzech kategorii stanowisk służbowych określone zostaną nowe stanowiska służbowe. Kryteria zakwalifikowania stanowiska do kategorii stanowisk określa odrębne rozporządzenie w sprawie opisu i wartościowania stanowisk służbowych.

Projekt rozporządzenia dotyczącego stanowisk służbowych trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych określa jednolite zasady awansowania w Służbie Celnej. Awans na stanowisko służbowe może być realizowany:

● w ramach tej samej kategorii stanowisk służbowych,

● przez zmianę kategorii stanowisk służbowych.

Awans następuje na stanowisko służbowe o najniższej grupie uposażenia zasadniczego. W przypadku awansu w ramach tej samej kategorii stanowisk służbowych, z wyłączeniem awansu w ramach kategorii stanowisk kierowniczych, następuje bezpośrednio na wyższe stanowisko służbowej. Awans poprzez zmianę kategorii stanowisk służbowych następuje z kategorii stanowisk specjalistycznych do kategorii stanowisk eksperckich oraz z kategorii stanowisk eksperckich do kategorii stanowisk kierowniczych.

Rekrutację wewnętrzną poprzedzającą awans ogłasza kierownik urzędu. Ogłoszenie o rekrutacji umieszczane na stronie internetowej urzędu powinno określać: stanowisko, na które przeprowadzana jest rekrutacja, zakres wykonywanych zadań, stanowisko służbowe, z którego można przystąpić do rekrutacji, oraz termin i miejsce składania zgłoszeń.