Ulga prorodzinna w rozliczeniu za 2009 rok obejmuje również dzieci do ukończenia 25 lat, pod warunkiem że się uczą (i nie przekroczyły dopuszczalnego limitu dochodów). W odróżnieniu od lat poprzednich ulgę na takie dzieci można odliczyć tylko za miesiące, w których spełniały warunek wieku i pobierania nauki. Przysługuje ona za każdy miesiąc, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej.

Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP, wyjaśnia, że mechanizm ten stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, w związku z wykonywaniem ciążącego na tych podatnikach obowiązku alimentacyjnego.

– Ulga przysługuje za każdy miesiąc, w którym podatnik utrzymywał pełnoletnie dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia, pod warunkiem że dziecko się uczy – mówi Anna Misiak.

Wypełnianie warunków

Miesięczna kwota ulgi prorodzinnej wynosi 92,67 zł, co daje 1112,04 zł za cały rok.

– Odliczenie za cały rok nie będzie przysługiwało, gdy dziecko w trakcie roku podatkowego ukończyło 25 lat lub stało się pełnoletnie i nie kontynuuje nauki, lub w trakcie roku podatkowego ją przerwało – stwierdza Joanna Michalska, ekspert podatkowy w KPMG.

Zdaniem Anny Misiak, podatnicy mogą mieć wątpliwość, do którego miesiąca mogą dokonać odliczenia, gdyż przepisy nie regulują wprost kwestii zaprzestania odliczenia w związku z ukończeniem przez dziecko 25 lat lub nauki w szkole. Taka regulacja jest przewidziana dla innych sytuacjach, tj. gdy dziecko objęte ulgą wstępuje w związek małżeński lub jest umieszczane w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Wówczas ulga nie przysługuje od miesiąca, w którym nastąpiło to zdarzenie.