Podatnicy, którzy mają obowiązek stosowania w prowadzonej działalności kas fiskalnych, muszą ewidencję na tych urządzeniach rozpocząć w ustawowym terminie. Pewne obowiązki mają też producenci kas fiskalnych. Oni muszą uzyskać dla kas potwierdzenie ministra finansów, że kasy te spełniają funkcje oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać.

Po otrzymaniu takiego potwierdzenia minister przydziela numery unikatowe kas.

Fiskalizacja kasy

Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zgłoszenia kasy w terminie siedmiu dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Fiskalizacja kasy to jednokrotna i niepowtarzalna czynność inicjująca pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończona wydrukiem dobowego raportu fiskalnego.

Naczelnik urzędu skarbowego, po zgłoszeniu fiskalizacji kasy przez podatnika, nadaje kasie numer ewidencyjny. Numer ten nie ulega zmianie w przypadku zmiany właściwości naczelnika urzędu skarbowego. Numer ewidencyjny kasy oraz książki kasy są identyczne i nie mogą być przypisane innym urządzeniom.

W terminie siedmiu dni od dnia fiskalizacji kasy prowadzący serwis kas zgłasza ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego.

Trzeba pamiętać, że do każdej kasy przypisany jest dany serwis. Zmiana prowadzącego serwis kas niewynikająca z naruszenia warunków jego prowadzenia może być dokonana na wniosek podatnika za zgodą producenta krajowego lub importera, z tym że nie może on odmówić zgody na zmianę prowadzącego serwis kas, jeżeli warunki cenowe i miejsca jego świadczenia są korzystniejsze dla podatnika. O dokonanej zmianie producent krajowy lub importer zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego w terminie siedmiu dni od jej dokonania.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak serwisować kasy fiskalne.