Zeznanie PIT-28 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika w terminie do 31 stycznia roku następnego po roku, za który jest ono składane. Natomiast zeznanie za 2009 rok powinno trafić do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej do północy w poniedziałek 1 lutego 2010 r. Wynika to z faktu, że 31 stycznia 2010 r. to niedziela. A w takim przypadku, zgodnie z regułami przyjętymi w Ordynacji podatkowej, termin upływa w najbliższym – po dniu wolnym – dniu roboczym.

Potrzebne formularze

PIT-28 to formularz zeznania rocznego. Ten druk będzie na pewno potrzebny przy rozliczeniu. PIT-28/A wypełniają podatnicy uzyskujący przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko, a także uzyskujący przychody z najmu. PIT-28/B wypełniają podatnicy uzyskujący przychody z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej (spółek cywilnych) osób fizycznych. Ten ostatni formularz nie będzie nam potrzebny.

Niezależnie od omówionych załączników, zawierających informacje o przychodach, podatnik ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, który korzysta z odliczeń, powinien wraz z zeznaniem złożyć załączniki PIT-O (odliczenia inne niż mieszkaniowe) i PIT-D (odliczenia mieszkaniowe). Takie same załączniki składają osoby opodatkowane na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Załącznikiem, który podatnik być może będzie musiał złożyć wraz z zeznaniem, jest formularz oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K). Formularz potrzebny jest do właściwego rozliczenia ulgi odsetkowej w ramach tzw. praw nabytych (ulga została już bowiem zniesiona).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej:Jak rozliczyć najem opodatkowany ryczałtem