W 2010 roku wysokość wydatków na cele mieszkaniowe, które stanowią limit przy rozliczaniu ulgi odsetkowej, wyniesie 264 810 zł.
Podatnik, który zaciągnął kredyt do końca 2006 roku, może skorzystać z ulgi odsetkowej. Ulga polega na odliczeniu od dochodu faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Z prawa do odliczenia można korzystać nie dłużej niż do 2027 roku.
Wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych dla osób, które zaczną korzystać z ulgi odsetkowej od 2010 roku, nie może przekroczyć 264 810 zł. Limit ten w porównaniu z kwotą określoną na 2009 rok (243 460 zł) wzrósł o 21 350 zł. Nowa kwota limitu wynika z opublikowanego w Monitorze Polskim obwieszczenia ministra finansów z 30 listopada 2009 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (MP nr 79, poz. 989).