Wniosek o przyjęcie dobrowolnego zabezpieczenia wykonania decyzji po wydaniu decyzji odwoławczej jest bezskuteczny.
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne spółki, której organy podatkowe zakwestionowały wartość infrastruktury telewizji kablowej wniesionej jako aport. Jak zauważyła sędzia Krystyna Nowak, jeżeli cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej rzeczy lub praw, organ określa przychód w wysokości wartości rynkowej. W ocenie NSA art. 14 ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) zawiera własną odrębną definicję wartości rynkowej. Jest to średnia cena stosowana na wolnym rynku. Opinie biegłych sporządzone w sprawie uwzględniały dane dotyczące innych sieci kablowych.
Sąd ocenił także kwestię odmowy przyjęcia zabezpieczenia na wniosek podatnika i wstrzymania wykonania decyzji. NSA potwierdził, że złożenie wniosku o przyjęcie zabezpieczenia obligowało organ do przyjęcia zabezpieczenia. Jednak uznał, że w przypadku spółki było to niedopuszczalne. Spółka złożyła wniosek o przyjęcie zabezpieczenia na etapie decyzji odwoławczej.
Jak zauważa pełnomocnik skarżącej spółki Ireneusz Krawczyk, radca prawny, partner w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, dotychczasowe wyroki dotyczące odwiązujących do końca 2008 roku przepisów o przyjęciu zabezpieczenia na wniosek i wstrzymaniu wykonania decyzji albo wskazywały na obowiązek przyjęcia zabezpieczenia lub też na brak takiego obowiązku. Wydawało się, że nie ma trzeciej możliwości.
Jednak, jak podkreśla Ireneusz Krawczyk, sąd uznał, że w pewnych przypadkach dobrowolne zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego i w konsekwencji wstrzymanie wykonania decyzji w ogóle nie może być stosowane. Dotyczyć to może sytuacji, w której podatnik żąda wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej. W ocenie eksperta, choć sąd nie wskazał tego wyraźnie w ustnym uzasadnieniu, można domyślać się, że w takim przypadku zastosowanie mają tylko przepisy dotyczące wstrzymania wykonania decyzji zawarte w ustawie o postępowaniu przed sądem administracyjnym.
Sygn. akt II FSK 1052/08, II FSK 1599/08, II FSK 1598/08