Za przyjęciem rozwiązań zawartych w dokumencie przygotowanym przez komisję "Przyjazne Państwo" opowiedziały się kluby PO, PSL i Lewicy. PiS uzależniło swoje poparcie od stanowiska Ministerstwa Finansów. Ponieważ do projektu nie zgłoszono poprawek, został on skierowany na głosowanie.

Poseł Bożena Szydłowska (PO), która przedstawiała sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych z prac nad projektem, podkreśliła, że obecne przepisy nie zawierają wystarczających środków gwarantujących udział podatnika w postępowaniu. Zgodnie z nimi organ podatkowy, do którego wpłynęło odwołanie, przekazując sprawę do organu odwoławczego musi odnieść się do przedstawionych w odwołaniu zarzutów. O swoich argumentach nie musi jednak informować strony.

Rząd nie ma zastrzeżeń do zaproponowanych zmian

Przewidywana zmiana ma zobowiązać organ pierwszej instancji do informowania podatnika o sposobie ustosunkowania się do zarzutów odwołania, przy przekazywaniu sprawy do organu odwoławczego.

Według autorów projektu celem nowelizacji jest poprawa komunikacji między organem podatkowym prowadzącym postępowanie a jego stroną. Zmiana zapewniłaby realizację zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, prawdy obiektywnej oraz prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. Komisja jest zdania, że mogłaby także przyczynić się do wytworzenia partnerskich relacji między podatnikiem a administracją skarbową. Nowelizacja nie przyczyni się natomiast do wydłużenie postępowań.

Rząd nie ma zastrzeżeń do zaproponowanych zmian.

"Proponowana zmiana zwiększa możliwość czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym"

"Za takim rozwiązaniem przemawiają zarówno względy dotyczące ekonomiki postępowania, jak również poprawy sytuacji prawnej strony w zakresie możliwości wcześniejszego przygotowania się do obrony swojej argumentacji w postępowaniu odwoławczym. Proponowana zmiana zwiększa możliwość czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym" - napisano w opinii rządowej do projektu.

Wiceminister finansów Maciej Grabowski powiedział w Sejmie, że ewentualne koszty zmiany dla organów podatkowych mogą wynieść ok. 350 tys. zł, ale dzięki niej podatnicy zaoszczędzą czas, w efekcie postępowania mogłyby ulec skróceniu.

Nowelizacja miałaby wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.