Rozmawiamy z ELŻBIETĄ CHOJNA-DUCH, wiceministrem finansów - Polska dostanie 10 mln franków szwajcarskich na rozwój w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym.
AGNIESZKA POKOJSKA
Między Szwajcarią i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwem Finansów i Bankiem Światowym zostały podpisane umowy regulujące współpracę. Jaki cel ma to porozumienie?
ELŻBIETA CHOJNA-DUCH*
Podpisane umowy pozwolą na realizację projektu pod nazwą: Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym.
Będzie to możliwe dzięki znacznemu wsparciu finansowemu – strona szwajcarska udostępniła 10 mln franków szwajcarskich – oraz współpracy z Bankiem Światowym.
W projekcie przewidziano wsparcie dla Komisji Nadzoru Audytowego i nowego systemu zapewniania jakości, w szczególności zaś wymianę praktyk w tej dziedzinie z krajami, w których takie rozwiązania funkcjonują od lat.
Komisja to nowy organ, który ma na celu wzmocnienie wiarygodności badanych sprawozdań. Jakie w tym zakresie powinny być prowadzone działania?
Komisja już istnieje i pracuje intensywnie. Jednak konieczne jest wypracowanie od podstaw reguł jej działania, które będą decydować o efektywności i skuteczności tych działań.
Ważne jest też planowane przyjęcie na szczeblu wspólnotowym Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF). Przejście na MSRF będzie stanowiło duży wysiłek dla polskich audytorów, z których większość nie ma obecnie dogłębnej wiedzy na ich temat. To stawia przed Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, ale też przed władzami, konieczność podjęcia działań upowszechniających znajomość MSRF, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich firm audytorskich.
Czy środki otrzymane od szwajcarskiego partnera w tym pomogą?
Tak. Planowane są bowiem szkolenia z MSRF. Dzięki środkom szwajcarskim możliwe będzie zaproszenie do udziału w tych szkoleniach wszystkich czynnych biegłych rewidentów, tj. blisko 4 tys. osób. Zapewni to łatwy dostęp do niezbędnej wiedzy zwłaszcza małym, krajowym podmiotom i odsunie ryzyko całkowitego zdominowania tego rynku przez największych graczy.
Jakie jeszcze zostaną podjęte działania?
Do najważniejszych projektów należy zaliczyć kompleksowe szkolenia z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Wsparcie otrzyma też administracja publiczna, którego celem jest wzmocnienie udziału Polski we współpracy międzynarodowej w dziedzinie rachunkowości i rewizji.
*Elżbieta Chojna-Duch
wiceminister finansów, przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego