IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE o sposobach rozliczenia

O zmianie roku obrotowego trzeba zawiadomić urząd skarbowy

Spółka, która chce zmienić rok obrotowy, musi o tym fakcie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Musi to zrobić w terminie do 30 dni, licząc od zakończenia ostatniego roku podatkowego.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Wspólnicy sp. z o.o. aktem notarialnym na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspól-ników podjęli uchwałę o zmianie roku obrotowego. Dotychczasowym rokiem obrotowym był okres pokrywający się z rokiem kalendarzowym, tj. od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Po zmianie umowy spółki kolejny (przejściowy) rok trwać będzie od 1 stycz- nia 2009 r. do 30 listopada 2010 r., a kolejne po nim następujące od 1 grudnia danego roku do 30 listopada tego roku. 23 stycznia 2009 r. spółka złożyła w sądzie wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS. Spółka o zmianie roku obrotowego zawiadomiła pisemnie właściwy urząd skarbowy 28 stycznia 2009 r. Czy zawiadomienie urzędu skarbowego 28 stycznia 2009 r. jest skuteczne i wypełnia art. 8 ust. 1 ustawy o CIT w ten sposób, że: bieżącym rokiem podatkowym jest okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 listopada 2010 r., kolejne lata podatkowe obejmować będą okresy 12 miesięcy od 1 grudnia danego roku do 30 listopada danego roku?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zawiadomienie urzędu skarbowego 28 stycznia 2009 r. jest skuteczne, ponieważ wspólnicy spółki dokonali zmiany umowy spółki aktem notarialnym, spółka prawidłowo wypełnionym drukiem złożyła do sądu wniosek o zmianie wpisu, a ponadto spółka 28 stycznia 2009 r. złożyła zawiadomienie do urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego, tj. w terminie do 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż 12 i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe. Zawiadomienia o zmianie roku należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Oznacza to, że wybór roku podatkowego został pozostawiony do dyspozycji podatnika, a zmiana roku podatkowego może być dokonywana wielokrotnie przy zachowaniu odpowiednich zasad.

Podsumowując, spółka dokonała zmiany roku w umowie spółki, złożyła odpowiedni wniosek w KRS oraz dotrzymała terminu zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego. Zatem zawiadomienie złożone naczelnikowi urzędu skarbowego 28 stycznia 2009 r., informujące o zmianie roku podatkowego, jest skuteczne, a tym samym obecny rok podatkowy trwa od 1 stycznia 2009 r. do 30 listopada 2010 r., a kolejne lata podatkowe od 1 grudnia do 30 listopada.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 października 2009 r. (nr IPPB3/423-521/09-2/ER)

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:  Zamknięcie roku - interpretacje organów podatkowych