Ze zwolnienia podatkowego od środków wypłacanych z pracowniczych programów emerytalnych mogą korzystać Polacy oraz obywatele innych krajów unijnych.

Zwolnienie dla wszystkich

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał w wyroku z 27 października (sygn. akt I SA/Po 762/09), że zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dotyczy nie tylko wypłat środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i działającym na podstawie przepisów o pracowniczych programach emerytalnych, ale też w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Zgodnie z przywołanym przepisem wolne od podatku dochodowego są wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika.

Wypłata z zagranicy

Sprawa dotyczyła Brytyjczyka, który podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce i dostaje emeryturę wypłacaną przez zakład ubezpieczeń w Wielkiej Brytanii.

Jak mówi Bartosz Matusik, doradca podatkowy w kancelarii DLA Piper, wyrok potwierdza, że zwolnienie z PIT nie dotyczy wyłącznie wypłat z pracowniczych programów emerytalnych utworzonych zgodnie z polskimi przepisami. Tezę wyroku podziela też Mirosław Siwiński, doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Witold Modzelewski. Jego zdaniem WSA w Poznaniu słusznie zauważył, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o PIT, wskazując na pracowniczy program emerytalny, nie odwołuje się do przepisów ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, jak to wprost czynią przepisy zawarte w lit. a) i c) tego punktu.

Dodaje, że takie samo stanowisko zajął WSA w Warszawie w wyroku z 6 lutego 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 1961/07).