Nowelizacja ustawy o VAT, która wejdzie w zasadniczej części 1 stycznia 2010 r., wprowadzi istotne zmiany do zasad rozpoznawania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług. Jakie to będą zmiany?
Zasady jego rozpoznawania uzależnione będą w istotnym stopniu od rodzaju nabywanej usługi.
Niezmienna pozostanie zasada ogólna, która wskazuje, że obowiązek podatkowy w imporcie usług powstaje na zasadach analogicznych jak w przypadku jej świadczenia na terytorium kraju. Tę zasadę ogólną rozpoznawania obowiązku podatkowego w imporcie usług stosować się będzie jednak niezbyt często. Istnieje bowiem wyjątek od tej zasady, który będzie miał zastosowanie do większości przypadków importowanych usług. W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT (czyli usług opodatkowanych w miejscu siedziby podatnika – usługobiorcy, czyli nowej zasady ogólnej dotyczącej miejsca świadczenia) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usług.
Dodatkowo wprowadzono zasadę, że w przypadku usług o charakterze ciągłym za wykonanie usługi przyjmuje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego (czyli obowiązek podatkowy z tytułu importu, np. usługi doradczej świadczonej w okresach miesięcznych powinien być rozpoznany każdego ostatniego dnia miesiąca).
Natomiast obowiązek podatkowy z tytułu importu usług, których miejsce świadczenia zostało określone według innych zasad niż tych zawartych w art. 28b ustawy o VAT powinien być rozpoznany według zasady momentu powstania obowiązku podatkowego takich usług świadczonych w kraju. Przykładowo obowiązek podatkowy z tytułu importu usługi doradczej związanej z konkretną nieruchomością (której zasady miejsca świadczenia zostały określone w art. 28 ust. e ustawy o VAT) powstanie z chwilą wystawienia faktury, nie później niż siódmego dnia od jej wykonania. Zatem nowe zasady rozpoznawania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług będą wymagały dodatkowej uwagi. W szczególności należy zidentyfikować zasady miejsca świadczenia takiej usługi, co powinno być punktem wyjścia do określania momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług.
Jerzy Martini
doradca podatkowy, Baker & McKenzie