Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego. Zaproponowane rozwiązania są konsekwencją zmian w rozporządzeniu w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Propozycje zawarte w tym ostatnim rozporządzeniu mają na celu ograniczenie nieprawidłowości związanych z wykorzystaniem rozcieńczalników, rozpuszczalników, środków zapobiegających zamarzaniu, wyrobów ułatwiających rozpalanie ognia na bazie alkoholu etylowego skażonego, na cele spożywcze. Projekt rozporządzenia przewiduje, że aby uzyskać zwolnienie od akcyzy, konieczne jest użycie do skażania alkoholu etylowego odpowiedniego środka skażającego.

W par. 3 rozporządzenia zmieniającego przepisy dotyczące szczególnego nadzoru podatkowego określono definicję dodania środków skażających. Natomiast w par. 8 ust. 1a określono zakres i sposób wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do alkoholu etylowego skażonego podczas czynności dodawania środków skażających. Przyjęto zasadę, że do dodania środków skażających stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia dotyczące skażania.

Aby zapewnić skuteczny nadzór naczelnika urzędu celnego właściwego dla odbiorcy przesyłki alkoholu etylowego skażonego, do którego dodano środki skażające, do przesyłki należy załączyć zarówno protokół skażenia, jak i protokół z czynności dodania do alkoholu etylowego skażonego środka skażającego.

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI SKAŻANIA

Dodanie środka skażającego odbywa się w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego. Z czynności tych sporządza się protokół co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje właściwy naczelnik urzędu celnego, a w przypadku sprawowania stałego nadzoru - komórka tego nadzoru. Jeżeli skażony alkohol etylowy, do którego dodano środek skażający, ma być wysłany do innego podmiotu, protokół sporządza się co najmniej w trzech egzemplarzach.

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl