PREFERENCJE PODATKOWE:

Ulga internetowa

Każdy internauta może odliczyć od dochodu nawet 760 zł, które zapłacił za dostęp do sieci w miejscu zamieszkania. Pozwala mu na to tzw. ulga internetowa. Trzeba tylko właściwie zabezpieczyć sobie do niej prawo. Najważniejsze jest posiadanie faktur poświadczających zakup takiej usługi oraz dowodów opłacenia tej faktury. Kolejna istotna rzecz to właściwe uwzględnienie wydatków. Odliczyć można tylko te wydatki, które dotyczą bezpośrednio opłacenia dostępu do sieci. Nie odliczamy opłat montażowych, konserwacyjnych czy napraw sprzętu potrzebnego do łączenia się z internetem. Przy zakupie usług kompleksowych (telefon, tv, internet) musimy zadbać, by każda z nich była wyodrębniona na fakturze. Odliczamy wydatki faktycznie poniesione, jednak nie więcej niż 760 zł, czyli jeśli płacimy rocznie 500 zł, tylko tyle odliczymy, jednak gdy płacimy 800 zł, odliczymy zaledwie 760 zł. W tym ostatnim przypadku warto postarać się, by w umowie i na fakturze znalazł się również inny domownik. Wówczas każda z osób widniejących na fakturze ma prawo do swojego limitu ulgi, co przy dwóch osobach daje 1520 zł.

Pamiętaj!

Ulga internetowa dotyczy korzystania z internetu w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania, a to można mieć tylko jedno.

RÓŻNE ŹRÓDŁA:

Ulga w cudzym imieniu

Brak dochodów osoby niepełnosprawnej nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi na rehabilitację. Odliczeń z tego tytułu mogą bowiem dokonywać członkowie rodziny, np. dorosłe dzieci. Jako formalnie zobowiązane do utrzymywania rodziców odliczą od dochodu wydatki ponoszone na ich rehablitację. Przy czym dotyczy to zarówno wydatków faktycznie poniesionych, np. na zakup sprzętów związanych z inwalidztwem czy limitowanych wydatków na zakup leków, jak i odliczeń ryczałtowych. W ramach tych drugich podatnik mający na utrzymaniu niepełnosprawnego członka rodziny może odliczyć 2280 zł z tytułu dowożenia go na zabiegi rehabilitacyjne swoim prywatnym samochodem.

Na analogicznych zasadach pomniejszenia dochodu do opodatkowania dokonujemy w sytuacji, gdy mający orzeczenie o niepełnosprawności członek rodziny uzyskuje niewielkie dochody, nie wyższe w skali roku niż 9120 zł. Wówczas osoba niepełnosprawna może albo sama dokonywać takich odliczeń od swojego dochodu, albo też jego wydatki rehabilitacyjne mogą pomniejszać dochód zdrowego członka rodziny, który formalnie jest zobowiązany do utrzymywania takiej osoby o niskich dochodach.

Pamiętaj!

Wydatki rehabilitacyjne mogą odliczyć podatnicy, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9120 zł.

PREFERENCJE PODATKOWE:

Darowizna mieszkania

Każdy, kto chce podarować mieszkanie komuś z rodzinny, powinien wiedzieć, że taka darowizna pod pewnymi warunkami zwolniona jest z podatku. W przypadku darowizn na rzecz dzieci, które mają już własne rodziny, powinna dotyczyć tylko naszego dziecka, a nie małżonka. Inaczej nasze dziecko nie zapłaci podatku, ale już jego małżonek tak. Darowizna powinna być zatem dokonywana tylko na rzecz dziecka. Takie zwolnienie z podatku od darowizn dotyczy małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki etc.), wstępnych (rodzice, dziadkowie etc.), pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy darczyńcy. Gdy chcemy obdarować w ten sposób dalszą rodzinę, podatku unikniemy tylko wtedy, gdy osoba taka nie ma jeszcze własnego lokum lub też szybko się go pozbędzie. Powierzchnia darowanej nieruchomości nie może być też większa niż 110 m2. Taki obdarowany będzie też musiał spełnić szereg dodatkowych warunków, w tym zamieszkiwać i być zameldowanym w darowanej nieruchomości przez pięć lat. Gdy darowizna dotyczy mieszkania i wyposażenia, zwolnieniem objęta będzie też tylko wartość mieszkania bez wyposażenia.

Pamiętaj!

Obdarowując zamężne dziecko mieszkaniem lub domem, przekazuj darowiznę tylko na jego rzecz. Inaczej jego małżonek zapłaci od swojej części podatek.