Podatniczka wynajmuje mieszkanie. Ponosi opłaty za internet, ale na fakturach za sieć widnieje nazwisko właściciela mieszkania.

– Czy mogę skorzystać z ulgi internetowej – pyta pani Renata z Warszawy.

Niestety, podatniczka nie będzie mogła skorzystać z ulgi podatkowej. Zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od dochodu można odliczyć m.in. wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą VAT.

Skorzystanie z ulgi uzależnione jest więc od spełnienia następujących warunków:

● wydatki muszą być poniesione przez podatnika,

● wydatki powinny być poniesione w związku z użytkowaniem sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika,

● wydatki te muszą być potwierdzone fakturą VAT.

Aby skorzystać z ulgi internetowej, trzeba poniesione wydatki udokumentować fakturą. Faktury VAT, które poświadczają zapłatę za usługi dostarczania internetu, podatnik powinien przechowywać do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Na fakturze muszą się znaleźć informacje o wysokości wydatków z tytułu korzystania z internetu, gdyż tylko one podlegają odliczeniu od dochodu. Ponadto na fakturze musi widnieć nazwisko osoby, która wydatki poniosła i chce odliczyć je od swojego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Jeśli zatem nasza podatniczka chce skorzystać z ulgi internetowej, powinna poprosić właściciela mieszkania, aby ten zadbał o zmienę danych na fakturze ze swojego nazwiska na nazwisko podatniczki, podpisując stosowną umowę z operatorem. Wtedy poniesione w roku podatkowym wydatki na sieć będzie mogła odliczyć od swojego dochodu w rocznym PIT. Bez tej zmiany skorzystanie z ulgi nie będzie możliwe.

760 zł wynosi maksymalne odliczenie w ramach ulgi internetowej