Rozmowa z ANDRZEJEM PARAFIANOWICZEM, wiceministrem finansów - Internet nie jest anonimowy. Łatwość pozyskiwania i gromadzenia informacji dotyczących ofert sprzedaży towarów i usług, dokonanych transakcji oraz metod ich zawierania pozwala kontroli skarbowej na skuteczne typowanie podatników do kontroli.
EWA MATYSZEWSKA
Dlaczego urzędy kontroli skarbowej coraz intensywniej sprawdzają przedsiębiorców działających w internecie?
ANDRZEJ PARAFIANOWICZ*
Uzyskiwanie przychodów z działalności prowadzonej z wykorzystaniem internetu podlega takim samym obowiązkom podatkowym, jak z działalności prowadzonej w sposób tradycyjny. Sprzedający towary i usługi w internecie muszą mieć świadomość obowiązujących ich przepisów oraz możliwości kontroli ich przestrzegania przez administrację skarbową.
Czy organy skarbowe wypracowały już odpowiednie metody na zbieranie danych o e-handlu?
Internet nie jest, wbrew obiegowym opiniom, anonimowy, a łatwość pozyskiwania i gromadzenia informacji dotyczących ofert sprzedaży towarów i usług, dokonanych transakcji oraz metod ich zawierania pozwala kontroli skarbowej na skuteczne typowanie podmiotów do kontroli. Bezpośrednio wpływa to na jej efektywność. Potwierdzeniem tego jest relatywnie wysoki (w ponad 30 proc. zakończonych kontroli) wskaźnik składanych dobrowolnie korekt deklaracji.
Ograniczanie szarej strefy w e-handlu jest jednym z priorytetów kontroli skarbowej. Czy położenie nacisku na ten segment aktywności podatników przekłada się na wyniki kontroli?
Ciągle doskonalimy narzędzia i metody monitorowania działalności prowadzonej z wykorzystaniem internetu, co przynosi coraz większe mierzalne efekty. Systematycznie rośnie też liczba kontroli prowadzonych przez urzędy kontroli skarbowej. W 2009 roku analizami przedkontrolnymi objęte zostanie ponad 30 tys. osób dokonujących transakcji w sieci.
Czy Ministerstwo Finansów planuje jakieś zmiany w zakresie kontroli?
W najbliższym czasie przewidujemy zmiany przepisów regulujących zasady działania kontroli skarbowej, w celu uporządkowania zasad i praw do pozyskiwania informacji ze źródeł zewnętrznych oraz określenia ich zakresu – w celu umożliwienia identyfikacji podmiotów, w stosunku do których zachodzi podejrzenie nierzetelnego wykonywania obowiązków podatkowych. Wprowadzenie tych narzędzi prawnych pozwoli na skuteczne zwalczanie zjawiska unikania opodatkowania przez podmioty prowadzące działalność w sferze e-handlu i tym samym ochronę uczciwej konkurencji.