Podatnicy, którzy otrzymali w spadku firmę, mogą ją podzielić na dwa przedsiębiorstwa. Aby uniknąć podatku, spadek trzeba zgłosić w urzędzie skarbowym.
Po śmierci podatnika, który prowadził jednoosobową firmę w zakresie transportu i wynajmu lokali spadek odziedziczyło trzech spadkobierców. Dwóch z nich – chce kontynuować tę działalność w ten sposób, że jeden zajmie się transportem, a drugi wynajmem. Czy można podzielić przedsiębiorstwo i prowadzić dwie odrębne firmy, czy też działalność powinna być prowadzona w formie spółki?

Otwarcie spadku

Jak wyjaśnia Krzysztof Ścipień, starszy asystent podatkowy w BDO biuro w Katowicach, z chwilą śmierci spadkobiercy następuje otwarcie spadku. Po uzyskaniu postanowienia sądu każdy ze spadkobierców nabywa wyrażony ułamkiem udział spadkowy – powstaje współwłasność w częściach ułamkowych.
W tym momencie nie dochodzi do nabycia poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład spadku. Dodatkowo nie ma tu zastosowania domniemanie równości udziałów oraz uprawnienie do rozporządzania udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Jednak następuje obowiązek zapłaty podatku spadkowego od udziału w odziedziczonym majątku, chyba że najbliższa rodzina, np. dzieci, zgłosi do urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy fakt nabycia spadku.
– Spadkobiercy, jeśli są zgodni co do sposobu i techniki podziału spadku, mogą zawrzeć umowę o dział spadku – podpowiada Krzysztof Ścipień.
Dodaje, że zgoda spadkobierców powinna obejmować także określenie przypadających przedmiotów poszczególnym uprawnionym, jak też wskazanie, czy dojdzie do działu fizycznego czy cywilnego – poprzez sprzedaż określonego przedmiotu i podział uzyskanej sumy. Spadkobiercy muszą także osiągnąć porozumienie w kwestii wysokości oraz sposobu zapłaty ewentualnych spłat (tzn. kwot, jakie mają otrzymać ci spadkobiercy, którzy ze spadku nie uzyskali żadnych przedmiotów) i dopłat (tzn. kwot, jakie winni otrzymać ci spadkobiercy, którzy uzyskali ze spadku przedmioty o wartości mniejszej niż ich udział w spadku). Inaczej podziału spadku dokonuje sąd.Podział majątku

Warunkiem koniecznym działu spadku jest udział wszystkich spadkobierców wymienionych w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
– Dział spadku polega na określeniu wartości całego majątku i jego podziale pomiędzy poszczególnych spadkobierców. W postępowaniu spadkowym nie dzieli się długów spadkodawcy – wyjaśnia Krzysztof Ścipień.
Podkreśla też, że w wyniku działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się wyłącznymi podmiotami przyznanych im praw majątkowych, np. jeden spadkobierca może zająć się transportem itp. Dlatego też nic nie stoi na przeszkodzie, aby doszło do podziału przedsiębiorstwa i spadkobiercy prowadzili dwie odrębne działalności na własny rachunek. Z drugiej strony może się okazać, że korzystniejszym rozwiązaniem bę-dzie prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej, skoro są to członkowie rodziny – bracia. Wszystko zależy od woli spadkobierców, jak zadecydują o rozdysponowaniu składników odziedziczonego majątku.
6 miesięcy mają podatnicy (najbliższa rodzina) na zgłoszenie nabycia spadku do urzędu skarbowego, aby uniknąć podatku