Gdy spadkobierca prowadzi już własną działalność, może on potraktować odziedziczoną firmę jako rozszerzenie działalności gospodarczej.
W przypadku prowadzenia małych firm rodzinnych po śmierci przedsiębiorcy jego firma najczęściej dziedziczona jest przez członków rodzinny, którzy kontynuują działalność. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 k.c.), natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 k.c.). Prawomocne postanowienie sądu stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę (1025 par. 1 k.c.).
Po odziedziczeniu rodzinnego biznesu spadkobierca ma dwa wyjścia. Może taką odziedziczoną firmę zlikwidować albo zdecydować się na jej prowadzenie.
W sytuacji gdy działalność ma być kontynuowana przez następcę prawnego, ma on obowiązek zarejestrowania się jako odrębny podmiot gospodarczy, ponieważ przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. nr 142, poz. 702 z późn. zm.) nie przewidują możliwości kontynuowania działalności za zmarłego podatnika, który prowadził działalność jednoosobowo.
W konsekwencji, aby następca prawny mógł kontynuować działalność po śmierci podatnika, musi przede wszystkim dopełnić formalności w zakresie rejestracji. Będzie w takim przypadku odrębnym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek. Wymagane zatem będzie zarówno zgłoszenie dla potrzeb VAT, jak i wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Chyba że spadkodawca prowadzi już inną działalność na własne imię i nazwisko. Wówczas będziemy mieli do czynienia jedynie z rozszerzeniem prowadzonej już działalności gospodarczej.
Nowi podatnicy są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - powinien takie zawiadomienie złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.