ORZECZENIE

W wyniku przeprowadzonej kontroli organ stwierdził, że spółka bezzasadnie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodu wydatki z tytułu czynszu dzierżawnego za używanie samochodu osobowego, który nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Organ uznał, że spółka nie była uprawniona do zaliczenia tych wydatków w ciężar kosztów, gdyż nie prowadziła ewidencji przebiegu pojazdu. Spółka wniosła skargę do WSA. Zdaniem spółki dzierżawiony przez nią samochód osobowy wykorzystywany był do celów prowadzonej działalności gospodarczej i brak ewidencji nie miał żadnego wpływu na zasadność zaliczenia wydatków czynszowych w ciężar kosztów.

Sąd oddalił skargę. Wskazał, że z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 51 i ust. 5 ustawy o CIT wynika obowiązek podatnika do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytułu używania dzierżawionych samochodów nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Sygn. akt I SA/Lu 186/08