Producent ożaglowania do łodzi zamierza zawrzeć sześciomiesięczną umowę z chórem dziecięcym, na mocy której przekaże 50 tys. zł w zamian za umieszczenie jego logo na strojach dzieci podczas koncertów i zorganizowanie stoiska z informacjami o jego wyrobach podczas tournée zespołu po Polsce. Przedsiębiorca chce wiedzieć, czy cały ten wydatek będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Otóż umowa zawarta między przedsiębiorcą a chórem jest umową sponsoringu. Jest to umowa nienazwana, zobowiązująca obie strony do świadczeń wzajemnych. Jej celem jest reklamowanie sponsora, czyli zwiększenie jego popularności i renomy, a co za tym idzie pozyskanie potencjalnych klientów i ewentualne zwiększenie przychodów. Spełnia więc podstawowe warunki do uznania ponoszonych w związku z jej realizacją wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (odpowiednio art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 (odpowiednio art. 16 ust. 1). Do kategorii wydatków mających na celu osiągnięcie przychodów zalicza się m.in. koszty reklamy.

Przedsiębiorca pyta także, czy do kosztów zaliczy całą kwotę wydatkowaną na sponsoring. Otóż będzie to zależało od ekwiwalentności świadczeń wzajemnych. Jeśli w zamian za przekazanie określonej kwoty pieniędzy sponsor otrzyma od podmiotu sponsorowanego ekwiwalentne świadczenie wzajemne o charakterze reklamowym, to koszty takiego sponsoringu można w całości zaliczyć do kosztów podatkowych. Jeśli natomiast wartość nabytych przez sponsora usług reklamowych będzie niższa od wartości przekazanej kwoty, to wówczas wydatki na sponsoring są kosztami uzyskania przychodów tylko do wysokości wartości usług reklamowych świadczonych przez podmiot sponsorowany. Natomiast w pozostałej części powinny być traktowane jak darowizna, której – poza nielicznymi wyjątkami – nie zaliczymy do kosztów podatkowych.

Reklama i sponsoring

Reklama to wszelkie działania podmiotu gospodarczego mające za zadanie kształtowanie popytu na towary, usługi lub markę, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do nabywania towarów i usług danego podmiotu.

Sponsoring to finansowanie jakiegoś przedsięwzięcia, najczęściej w zamian za reklamowanie własnej działalności.