Faktyczna wypłata zwrotu podatku następuje w terminach:

● od 1 maja do 31 maja – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od 1 marca do 31 marca;

● od 1 listopada do 30 listopada – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od 1 września do 30 września.

Zaznaczmy jeszcze, że w przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, określającej wysokość zwrotu, wypłata zwracanego podatku następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca zwrot podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności, stała się ostateczna.

Niezbędne dołączenie faktur

Jak wskazaliśmy wyżej, każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT. Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej trzeba bowiem dołączyć faktury potwierdzające zakup paliwa. Są one podstawą do naliczenia kwoty zwrotu. Jej wysokość ustala się bowiem jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z 23 grudnia 2008 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2009 roku (Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 5). Kwota zwrotu podatku nie może być jednak wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na 1 kwietnia danego roku. Dodajmy, że przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

73,10 zł na każdy hektar użytków rolnych wynosi limit zwrotu podatku w 2009 roku

Co trzeba wpisać we wniosku o zwrot podatku

Wniosek o zwrot podatku zawiera:

● imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;

● numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany;

● numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;

● oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku;

● pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;

● numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

● faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

● odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Podstawa prawna

Ustawa z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz. 379).

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 103, poz. 706).