Rozmowa z JOANNĄ DUDEK z firmy Deloitte Legal, Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza - Pytania o dokumenty potwierdzające rejestrację podmiotu, dane osób reprezentujących czy strukturę własnościową wraz z danymi osoby będącej ostatecznym właścicielem staną się standardem.
Podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe muszą rejestrować transakcje związane z nieujawnionymi dochodami bez względu na wielkość klienta.
AGNIESZKA POKOJSKA
Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu weszła w życie 22 października. Jakie nowe obowiązki mają obecnie biura rachunkowe?
JOANNA DUDEK*
Wspomniana ustawa nakłada na usługowo prowadzących księgi rachunkowe m.in. obowiązek informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zamiarze przeprowadzenia transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może ona mieć związek np. z praniem pieniędzy. Muszą też rejestrować i przekazywać informacje o transakcjach związanych np. ze środkami pieniężnymi pochodzącymi z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
Czy dotyczy to wszystkich biur rachunkowych bez względu na wielkość?
Obowiązki ustalone ustawą zostały nałożone na wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i nie ustaliły wyjątków w tym zakresie.
A jak to jest w przypadku klientów, czy przepisy przewidują wyłączenie jakiejś grupy klientów spod weryfikacji?
Tutaj również ustawa nie przewiduje, żeby określone kategorie podmiotów, np. mali przedsiębiorcy, podlegały wyłączeniom spod nowych obowiązków biur rachunkowych.
Jak nowe obowiązki biur rachunkowych będą wpływały na ich klientów?
Przede wszystkim będą skutkowały koniecznością przekazywania informacji i dokumentów na prośbę obsługujących je biur. Pytania o dokumenty potwierdzające rejestrację podmiotu, dane osób reprezentujących czy strukturę własnościową wraz z danymi osoby będącej ostatecznym właścicielem staną się standardem. Brak przekazania informacji może skutkować odmową zawarcia umowy, rozwiązaniem umowy czy odmową wykonania dyspozycji klienta. Oznaczać to też będzie konieczność poinformowania przez biuro o tym odpowiednich organów.
Jak dodatkowe obowiązki wpłyną na cenę usług księgowych?
Mogą spowodować wzrost kosztów świadczenia usług przez biura rachunkowe. Obowiązkowe szkolenia pracowników są dostępne na portalu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej bez konieczności uiszczania wynagrodzenia, a wprowadzenie odpowiednich procedur, choć może się wiązać z wydatkami, jest kwestią raczej jednorazową. Jednak na cenę może wpłynąć bieżące realizowanie obowiązków związanych z koniecznością rejestracji transakcji, podejmowania czynności w celu identyfikacji rzeczywistego beneficjenta, np. poprzez ustalenie struktury własności i zależności klienta, bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych z klientem, w tym badania transakcji w celu zapewnienia, że są zgodne z wiedzą biura rachunkowego o kliencie i jego działalności, a także w miarę możliwości badania źródła pochodzenia wartości majątkowych. Może to bowiem powodować, że część czasu pracy pracownicy biur będą musieli poświęcać na realizację nowych obowiązków zamiast na świadczenie usług. Być może w tym zakresie niezbędne będzie zatrudnienie dodatkowych osób. Może się okazać, że biura rachunkowe takie dodatkowe koszty będą zmuszone rekompensować wyższymi cenami usług. Dużo jednak zależało będzie od sposobu, w jaki będą one w stanie zorganizować realizację dodatkowych obowiązków.
* Joanna Dudek
radca prawny w kancelarii Deloitte Legal, Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza